اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره‌ها: 4

تعداد شماره‌ها: 8

تعداد مقالات: 70

تعداد نویسندگان: 177

درصد پذیرش:32

     دو فصلنامه ی "علوم سبزی ها"

      بر اساس نامه شماره 3/18/25072 تاریخ 1398/2/8 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حائز درجه  علمی-پژوهشی می باشد.

لازم به توضیح است بدلیل توقف انتشار نشریه در سال های 96 و 97، کلیه مقالات پذیرفته شده برای انتشار از این تاریخ به بعد در شماره های مربوط به سال 1398 و بعد از آن به چاپ می رسند.

 

شماره جاری: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، پاییز و زمستان 1399 

7. بررسی تأثیر متانول، تراکم و تداخل علف‌های‌هرز بر صفات مورفولوژی و عملکرد بامیه

10.22034/iuvs.2021.137232.1121

منصور فاضلی رستم پور؛ سید غلامرضا موسوی؛ محمد جواد ثقةالاسلامی؛ فرامرز کارگر


10. اثرات پیش تیمار بذرمرزه با سالیسیلیک اسید و نانو ذرات سیلیسیم در شرایط تنش عنصر سرب

10.22034/iuvs.2021.520719.1132

حسن ملکی لجایر؛ سمیه سلطانزاده پرمهر؛ موسی ترابی گیگلو؛ یونس پوربیرامی هیر؛ اسماعیل چمنی