دو فصلنامه ی "علوم سبزی ها"

      بر اساس نامه شماره 3/18/25072 تاریخ 1398/2/8 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حائز درجه  علمی-پژوهشی می باشد.

لازم به توضیح است بدلیل توقف انتشار نشریه در سال های 96 و 97، کلیه مقالات پذیرفته شده برای انتشار از این تاریخ به بعد در شماره های مربوط به سال 1398 و بعد از آن به چاپ می رسند.

 

شماره جاری: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-175 

8. ارزیابی چند متغیره خواص آنتی‌اکسیدانی مارچوبه در ارتباط با عوامل محیطی

صفحه 99-112

10.22034/iuvs.2020.136734.1118

عایشه خرمالی؛ فائزه سوادکوهی؛ رقیه اسکوئیان؛ ایرج مهرگان؛ سید جواد موسوی زاده


9. بررسی صفات زراعی، عملکرد و پایداری ارقام مختلف نخودفرنگی در منطقه طارم با استفاده از تجزیه گرافیکی

صفحه 113-130

10.22034/iuvs.2020.130891.1109

احمدرضا دادرس؛ محمود عظیمی؛ محسن خدادادی؛ مهدی آقابیگی؛ عزیزاله عبداللهی؛ آرش محمدی