اطلاعات آماری نشریه


تعداد دوره‌ها: 5

تعداد شماره‌ها: 9

تعداد مقالات: 81

تعداد نویسندگان: 221

درصد پذیرش:37

     دو فصلنامه ی "علوم سبزی ها"

      بر اساس نامه شماره 3/18/25072 تاریخ 1398/2/8 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حائز درجه  علمی-پژوهشی می باشد.

این نشریه بر اساس آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور، موفق به کسب رتبه "ب" شده است.

لازم به توضیح است بدلیل توقف انتشار نشریه در سال های 96 و 97، کلیه مقالات پذیرفته شده برای انتشار از این تاریخ به بعد در شماره های مربوط به سال 1398 و بعد از آن به چاپ می رسند.

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، بهار و تابستان 1400 

1. بررسی اثر ملاتونین بر خصوصیات رشد، فیزیولوژی و بیوشیمیایی گیاه استویا تحت شرایط تنش شوری

صفحه 1-17

10.22034/iuvs.2021.534020.1170

زهرا نورمحمدی؛ بهروز اسماعیل‌پور؛ رسول آذرمی؛ مرتضی شیخعلیپور؛ اسماعیل چمنی؛ رقیه شهبازی یاجلو


9. ارزیابی سازگاری و پایداری عملکرد در لاین‏های پیشرفته بادمجان‏های قلمی کشور

10.22034/iuvs.2021.531273.1163

محمود باقری؛ حامد حسن زاده خانکهدانی؛ زینب عنافجه؛ کریم عرب سلمانی