نویسنده = �������� �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه سرعت رشد رویشی قارچ خوراکی شیتاکه (Lentinula edodes)روی ضایعات کشاورزی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 43-52

10.22034/iuvs.2015.15359

میترا اسدی دوست طولی؛ مهدی بهنامیان؛ سارا دژستان