نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی صفات زراعی، عملکرد و پایداری ارقام مختلف نخودفرنگی در منطقه طارم با استفاده از تجزیه گرافیکی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 113-130

10.22034/iuvs.2020.130891.1109

احمدرضا دادرس؛ محمود عظیمی؛ محسن خدادادی؛ مهدی آقابیگی؛ عزیزاله عبداللهی؛ آرش محمدی