نویسنده = عیسی پیری
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر کود نانو بر عملکرد کمی و کیفی بامیه (Abelmoschus esculentus L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.22034/iuvs.2021.524678.1146

عبدالبصیر کبدانی؛ عیسی پیری؛ ابوالفضل توسلی