نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. کارایی کاربرد تلفیقی هرس شاخه فرعی و کود زیستی بر رنگیزه‌های فتوسنتزی برگ و عملکرد کمی و کیفی میوه خیار گلخانه‌ای

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 177-188

10.22034/iuvs.2021.524047.1144

مریم رستاقی؛ سید جواد موسوی زاده؛ کامبیز مشایخی؛ صاحب سنگدوینی