نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثر تغییر فاصله کاشت روی ردیف بر رشد و عملکرد ارقام متفاوت خیار گلخانه‌ای (Cucumis sativus L.)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.22034/iuvs.2021.527625.1154

بردیا بیات؛ محمدحسین انصاری؛ مرجان دیانت؛ علی محمدی ترکاشوند