نویسنده = زینب عنافجه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی سازگاری و پایداری عملکرد در لاین‏های پیشرفته بادمجان‏های قلمی کشور

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.22034/iuvs.2021.531273.1163

محمود باقری؛ حامد حسن زاده خانکهدانی؛ زینب عنافجه؛ کریم عرب سلمانی