نویسنده = معصومه غنجعلی پور گوشکی
تعداد مقالات: 1
1. اثر کود زیستی میکوریزا بر شاخص‌های فیزیولوژیکی و عملکرد اقتصادی کاهو (Lactuca sativa L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.22034/iuvs.2021.531386.1164

فرزین عبدالهی؛ معصومه غنجعلی پور گوشکی؛ عدنان صادقی لاری