نویسنده = محمد اقبال قبادی
تعداد مقالات: 1
1. اثرات کاربرد خارجی هورمون های گیاهی بر عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک نخودفرنگی تحت آبیاری تکمیلی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.22034/iuvs.2021.531953.1167

توانا نعمت محمد؛ سعید جلالی هنرمند؛ محمد اقبال قبادی؛ علی رسائی