نویسنده = ���������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بیوشیمیایی، رشد رویشی و زایشی دو رقم بامیه تحت تنش شوری

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 13-24

10.22034/iuvs.2016.25766

محمدرضا صالحی سلمی؛ محمدحسین دانشور