نویسنده = حسن ملکی لجایر
بررسی تأثیر بستر کشت و کیفیت نور بر مورفولوژی وکیفیت تغذیه‌ای مایکروگرین گیاه تربچه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1401

10.22034/iuvs.2022.553294.1205

حسن ملکی لجایر؛ طوبی فریدی؛ موسی ترابی گیگلو؛ رسول حیدرنژاد


اثرات پیش‌تیمار با سالیسیلیک اسید و نانو سیلیسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی، رشد و فیزیولوژیکی گیاه مرزه تحت شرایط تنش عنصر سنگین سرب

دوره 4، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 147-160

10.22034/iuvs.2021.520719.1132

حسن ملکی لجایر؛ سمیه سلطانزاده پرمهر؛ موسی ترابی گیگلو؛ یونس پوربیرامی هیر؛ اسماعیل چمنی


تأثیر کود‌های آلی و باکتری‌های محرک رشد گیاه بر شاخص‌های رشد و محتوای عناصر غذایی اسفناج (Spinacea oleracea L.)

دوره 3، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 109-121

10.22034/iuvs.2020.32793

موسی ترابی گیگلو؛ حمید نوروزی؛ حسن ملکی لجایر؛ بهرام دهدار