نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. برآورد وراثت‌پذیری و پاسخ به انتخاب برای صفت تعداد میوه در جمعیت اصلاحی خیار

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 13-20

10.22034/iuvs.2016.32794

حمید کلوندی؛ جمالعلی الفتی؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ یاور وفایی