نویسنده = احمد آقایی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر متا‌سیلیکات سدیم بر کاهش آسیب‌های اکسایشی در گیاه کاهو (Lactuca sativa cv. siahoo) تحت تنش سمیت منگنز

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 93-107

10.22034/iuvs.2020.105078.1040

داود رفیعی کشکسرای؛ فرهاد بهتاش؛ سید بهمن موسوی؛ احمد آقایی