نویسنده = عبدالکریم کاشی
تعداد مقالات: 1
1. اثر کاربرد سطوح مختلف آهن و آرد سویا بر عملکرد و کیفیت قارچ دکمه‌ای (Agaricus bisporus)تحت تلقیح با باکتری Pseudomonas putida

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.22034/iuvs.2021.522337.1138

فرشته ماکنالی؛ عبدالکریم کاشی؛ رضا صالحی‌محمدی؛ احمد خلیقی