نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثر کائولین بر تحمل به تنش خشکی و برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی در گیاه فلفل دلمه (Capsicum annuum L.)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.22034/iuvs.2020.137652.1122

فردین قنبری؛ جواد عرفانی مقدم؛ میلاد چراغی