نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تنوع فنوتیپی ژنوتیپ‌های بادمجان (Solanum melongena L.)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 31-41

10.22034/iuvs.2020.114655.1071

عراز محمد کاملی؛ غفار کیانی؛ سید کمال کاظمی تبار