نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر زمان برداشت و روش خشک کردن بذر بر کیفیت جوانه‌زنی بذر پیاز

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 133-145

10.22034/iuvs.2021.130022.1111

عماد شاه منصوری؛ زهرا عباسی؛ فرزاد شیرازی