نویسنده = محمد جواد ثقةالاسلامی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر سطوح آبیاری و تاریخ کاشت بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک بیوماس رویشی و عملکرد مرزه )Satureja hortensis(

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.22034/iuvs.2021.134949.1116

تکتم پدید؛ محمد جواد ثقةالاسلامی؛ حامد جوادی؛ سید غلامرضا موسوی


2. بررسی تأثیر متانول، تراکم و تداخل علف‌های‌هرز بر صفات مورفولوژی و عملکرد بامیه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 97-110

10.22034/iuvs.2021.137232.1121

منصور فاضلی رستم پور؛ سید غلامرضا موسوی؛ محمد جواد ثقةالاسلامی؛ فرامرز کارگر