نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی چند متغیره خواص آنتی‌اکسیدانی مارچوبه در ارتباط با عوامل محیطی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 99-112

10.22034/iuvs.2020.136734.1118

عایشه خرمالی؛ فائزه سوادکوهی؛ رقیه اسکوئیان؛ ایرج مهرگان؛ سید جواد موسوی زاده