نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر متانول، تراکم و تداخل علف‌های‌هرز بر صفات مورفولوژی و عملکرد بامیه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 97-110

10.22034/iuvs.2021.137232.1121

منصور فاضلی رستم پور؛ سید غلامرضا موسوی؛ محمد جواد ثقةالاسلامی؛ فرامرز کارگر