نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. نقش براسینواستروئید و سالیسیلیک اسید بر رشد و تجمع کادمیوم در اسفناج تحت شرایط تنش کادمیوم

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 15-33

10.22034/iuvs.2021.139084.1125

کبری مقصودی؛ الهام اشرفی دهکردی؛ سید محمد مظلومی