کلیدواژه‌ها = ظرفیت آنتی‌اکسیدانی
تعداد مقالات: 1
1. اثر گاما- آمینوبوتریک اسید در القای مقاومت به سرمازدگی در گیاهچه‌های خیار (Cucumis sativus L)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-14

10.22034/iuvs.2020.115370.1072

مهدی صیدی؛ کیمیا علی اکبری؛ حدیث حسن بیگی؛ میثم محمدی