کلیدواژه‌ها = پرولین
مطالعه تنش شوری بر صفات مورفوفیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های خربزه (Cucumis melo L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.22034/iuvs.2022.522569.1141

عبدالحمید محبی؛ محسن خدادادی؛ رامین رافضی؛ سید حسن موسوی


ارزیابی کاربرد اسید آمینه گلایسین بر ویژگی‌های رشدی، مورفوفیزیولوژیکی‌ و بیوشیمیایی خیار‌ تحت سطوح کم آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

10.22034/iuvs.2022.553061.1203

فاطمه زرگر شوشتری؛ محمد کاظم سوری؛ محمدرضا حسندخت؛ سپیده کلاته جاری


اثرات پیش‌تیمار با سالیسیلیک اسید و نانو سیلیسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی، رشد و فیزیولوژیکی گیاه مرزه تحت شرایط تنش عنصر سنگین سرب

دوره 4، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 147-160

10.22034/iuvs.2021.520719.1132

حسن ملکی لجایر؛ سمیه سلطانزاده پرمهر؛ موسی ترابی گیگلو؛ یونس پوربیرامی هیر؛ اسماعیل چمنی


اثر گاما- آمینوبوتریک اسید در القای مقاومت به سرمازدگی در گیاهچه‌های خیار (Cucumis sativus L)

دوره 3، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-14

10.22034/iuvs.2020.115370.1072

مهدی صیدی؛ کیمیا علی اکبری؛ حدیث حسن بیگی؛ میثم محمدی