کلیدواژه‌ها = پرولین
تعداد مقالات: 6
1. اثر کائولین بر تحمل به تنش خشکی و برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی در گیاه فلفل دلمه (Capsicum annuum L.)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.22034/iuvs.2020.137652.1122

فردین قنبری؛ جواد عرفانی مقدم؛ میلاد چراغی


3. اثرات پیش‌تیمار با سالیسیلیک اسید و نانو سیلیسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی، رشد و فیزیولوژیکی گیاه مرزه تحت شرایط تنش عنصر سنگین سرب

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 147-160

10.22034/iuvs.2021.520719.1132

حسن ملکی لجایر؛ سمیه سلطانزاده پرمهر؛ موسی ترابی گیگلو؛ یونس پوربیرامی هیر؛ اسماعیل چمنی


4. ارزیابی شاخص‌های رشدی، فیزیولوژیکی و فتوسنتزی دو رقم اسفناج (هیبرید و ایرانی) تحت تنش آب قلیایی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 25-39

10.22034/iuvs.2020.127057.1096

مینا بیارش؛ محمود رقامی؛ حمیدرضا روستا؛ حمیدرضا کریمی


5. اثر گاما- آمینوبوتریک اسید در القای مقاومت به سرمازدگی در گیاهچه‌های خیار (Cucumis sativus L)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-14

10.22034/iuvs.2020.115370.1072

مهدی صیدی؛ کیمیا علی اکبری؛ حدیث حسن بیگی؛ میثم محمدی