کلیدواژه‌ها = آنتوسیانین
تعداد مقالات: 3
1. بهبود رشد جنینهای رویشی مارچوبه اکتاپلوئید در شرایط اسمزی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.22034/iuvs.2021.533888.1169

عقیله لطفی؛ یوسف حمیداوغلی؛ سید جواد موسوی زاده


2. آنالیز مولکولی رنگ پوشش بذر و بررسی میزان آنتوسیانین در برخی ارقام لوبیا

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.22034/iuvs.2021.132431.1115

سمیه وقاری؛ آرش فاضلی؛ بتول زارعی


3. تأثیر مدت زمان تابش نور و کلسیم بر رشد، عملکرد و کیفیت کاهو رقم New-Red Fire

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 111-131

10.22034/iuvs.2021.521006.1135

حفیظ الله نیازی؛ طاهر برزگر؛ زهرا قهرمانی؛ لیلا ندیرخانلو