کلیدواژه‌ها = کلروفیل
تعداد مقالات: 5
1. بهبود رشد جنینهای رویشی مارچوبه اکتاپلوئید در شرایط اسمزی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.22034/iuvs.2021.533888.1169

عقیله لطفی؛ یوسف حمیداوغلی؛ سید جواد موسوی زاده


2. تأثیر مدت زمان تابش نور و کلسیم بر رشد، عملکرد و کیفیت کاهو رقم New-Red Fire

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 111-131

10.22034/iuvs.2021.521006.1135

حفیظ الله نیازی؛ طاهر برزگر؛ زهرا قهرمانی؛ لیلا ندیرخانلو


5. بررسی بیوشیمیایی، رشد رویشی و زایشی دو رقم بامیه تحت تنش شوری

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 13-24

10.22034/iuvs.2016.25766

محمدرضا صالحی سلمی؛ محمدحسین دانشور