کلیدواژه‌ها = لوبیا
تعداد مقالات: 1
1. آنالیز مولکولی رنگ پوشش بذر و بررسی میزان آنتوسیانین در برخی ارقام لوبیا

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.22034/iuvs.2021.132431.1115

سمیه وقاری؛ آرش فاضلی؛ بتول زارعی