کلیدواژه‌ها = انتقال مجدد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سطوح آبیاری و تاریخ کاشت بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک بیوماس رویشی و عملکرد مرزه )Satureja hortensis(

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.22034/iuvs.2021.134949.1116

تکتم پدید؛ محمد جواد ثقةالاسلامی؛ حامد جوادی؛ سید غلامرضا موسوی