کلیدواژه‌ها = صفات فیزیولوژیک
بررسی استفاده از ویناس به صورت کود آبیاری بر صفات رشدی گیاه خیار (Cucumis sativus L.)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1401

10.22034/iuvs.2022.547109.1191

احمد شریفی؛ نجمه گردنوشهری؛ محمد زارع مهرجردی؛ مریم عامری؛ محسن سیدآبادی؛ سیده مهدیه خرازی


اثرات کاربرد هورمون‌های گیاهی بر عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک نخودفرنگی تحت آبیاری تکمیلی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 175-190

10.22034/iuvs.2021.531953.1167

توانا نعمت محمد؛ سعید جلالی هنرمند؛ محمد اقبال قبادی؛ علی رسائی