کلیدواژه‌ها = صفات مورفولوژیک
بررسی استفاده از ویناس به صورت کود آبیاری بر صفات رشدی گیاه خیار (Cucumis sativus L.)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1401

10.22034/iuvs.2022.547109.1191

احمد شریفی؛ نجمه گردنوشهری؛ محمد زارع مهرجردی؛ مریم عامری؛ محسن سیدآبادی؛ سیده مهدیه خرازی