تعداد مقالات: 81

1. ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از توده‎های بومی جعفری (Petroselinum crispum Mill) با استفاده از نشانگر مولکولی SRAP

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-10

10.22034/iuvs.2015.15346

خدیجه نصیری؛ عبدالعلی شجاعیان؛ عباس یداللهی؛ امین میرشکاری؛ خدیجه قنبری


3. بررسی رشد، عملکرد و ارزش غذایی پنج رقم تربچه در منطقه بم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-12

10.22034/iuvs.2016.25764

علی لشگری‌زاده؛ محمد کاظم سوری؛ معین نائیجی


6. اثر گاما- آمینوبوتریک اسید در القای مقاومت به سرمازدگی در گیاهچه‌های خیار (Cucumis sativus L)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-14

10.22034/iuvs.2020.115370.1072

مهدی صیدی؛ کیمیا علی اکبری؛ حدیث حسن بیگی؛ میثم محمدی


7. اثر ‌ویناس ‌نیشکر ‌بر ‌محتوای ‌عناصر ‌غذایی، ‌خصوصیات ‌رشد ‌و ‌عملکرد ‌ریحان ‌(Ocimum basilicum L.)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-14

10.22034/iuvs.2021.141641.1129

افسانه ‌عالی‌نژادیان ‌بیدآبادی؛ تارا جمیلی؛ عباس ملکی


9. بررسی اثر ملاتونین بر خصوصیات رشد، فیزیولوژی و بیوشیمیایی گیاه استویا تحت شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.22034/iuvs.2021.534020.1170

زهرا نورمحمدی؛ بهروز اسماعیل‌پور؛ رسول آذرمی؛ مرتضی شیخعلیپور؛ اسماعیل چمنی؛ رقیه شهبازی یاجلو


12. برآورد وراثت‌پذیری و پاسخ به انتخاب برای صفت تعداد میوه در جمعیت اصلاحی خیار

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 13-20

10.22034/iuvs.2016.32794

حمید کلوندی؛ جمالعلی الفتی؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ یاور وفایی


13. ارزیابی نتاج حاصل از تلاقی بین و درون‌گونه‌ای مارچوبه‌های ایرانی و اروپایی (Asparagus spp.)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 15-29

10.22034/iuvs.2020.118394.1080

محمدابراهیم رنجبر نیاکی؛ زهرا قهرمانی؛ سید جواد موسوی زاده؛ طاهر برزگر؛ خوان خیل


14. نقش براسینواستروئید و سالیسیلیک اسید بر رشد و تجمع کادمیوم در اسفناج تحت شرایط تنش کادمیوم

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 15-33

10.22034/iuvs.2021.139084.1125

کبری مقصودی؛ الهام اشرفی دهکردی؛ سید محمد مظلومی


16. اثر کاربرد سطوح مختلف آهن و آرد سویا بر عملکرد و کیفیت قارچ دکمه‌ای (Agaricus bisporus)تحت تلقیح با باکتری Pseudomonas putida

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.22034/iuvs.2021.522337.1138

فرشته ماکنالی؛ عبدالکریم کاشی؛ رضا صالحی‌محمدی؛ احمد خلیقی


17. بررسی بیوشیمیایی، رشد رویشی و زایشی دو رقم بامیه تحت تنش شوری

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 13-24

10.22034/iuvs.2016.25766

محمدرضا صالحی سلمی؛ محمدحسین دانشور


18. تأثیر پیش‌تیمار بذر بر خصوصیات رشدی، عملکرد و فعالیت آنزیمی گوجه‌فرنگی در شرایط تنش سرما

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 19-36

10.22034/iuvs.2015.15374

محمد نوروزی گیوی؛ بهروز اسماعیل پور؛ مهدی محب الدینی؛ سرور خرم دل؛ سعید خماری


20. اثر گلایسین بتائین و گرم‌کردن متناوب بر حفظ کیفیت و عمر انبارمانی فلفل‌شیرین

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 23-38

10.22034/iuvs.2019.36546

زهرا قهرمانی؛ علی نوبخت؛ طاهر برزگر؛ ولی ربیعی


21. ارزیابی تنوع فنوتیپی ژنوتیپ‌های بادمجان (Solanum melongena L.)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 31-41

10.22034/iuvs.2020.114655.1071

عراز محمد کاملی؛ غفار کیانی؛ سید کمال کاظمی تبار


22. اثر پلیمر آبدوست و میزان رطوبت خاک بر برخی صفات خیار گلخانه‌ای (Cucumis sativus L.) رقم سلطان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 33-42

10.22034/iuvs.2015.15358

راهله ابراهیمی؛ کریم صدرایی منجیلی؛ محمدرضا حسندخت


24. بهبود رشد جنینهای رویشی مارچوبه اکتاپلوئید در شرایط اسمزی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.22034/iuvs.2021.533888.1169

عقیله لطفی؛ یوسف حمیداوغلی؛ سید جواد موسوی زاده


25. اثر وزن اولیه پیاز خوراکی بر اجزای عملکرد و کیفیت بذر پیاز و پیشنهاد دو مدل به روش رگرسیون گام به گام

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 25-36

10.22034/iuvs.2016.25767

کامبیز مشایخی؛ ایوب قربانی دهکردی؛ بهنام کامکار؛ بهاره رحمانی