دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تاثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر شاخص های رشد و محتوای عناصر غذایی اسفناج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1397

موسی ترابی گیگلو؛ حسن ملکی لجایر؛ حمید نوروزی؛ بهرام دهدار


2. اثر هیومیک اسید بر کاهش اثرات تنش خشکی در گیاه گوجه فرنگی در شرایط گلخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1397

مریم حقیقی؛ علی نجفی


3. تاثیر تنش دمای بالا و پایین بر تغییرات رشد، فتوسنتز و آنتی اکسیدانی گوجه فرنگی در مرحله رشد رویشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1397

مریم حقیقی؛ رضا ابوالقاسمی


4. تعیین شرایط بهینه تولید سوخچه (آنیون ست(sets در دو تیپ روزبلند و روزکوتاه پیاز خوراکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1397

عماد شاه منصوری؛ مریم حقیقی


5. تأثیر پلی‌آمین‌ها بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر بامیه (.Abelmoschus esculentus L) رقم بسنطی در زمان و دمای مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1397

بهروز اسماعیل پور؛ سمیه بهادری


شماره‌های پیشین نشریه