دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تاثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر شاخص های رشد و محتوای عناصر غذایی اسفناج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1397

10.22034/iuvs.2018.32793

موسی ترابی گیگلو؛ حسن ملکی لجایر؛ حمید نوروزی؛ بهرام دهدار


2. اثر هیومیک اسید بر کاهش اثرات تنش خشکی در گیاه گوجه فرنگی در شرایط گلخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1397

10.22034/iuvs.2018.32820

مریم حقیقی؛ علی نجفی


3. تعیین شرایط بهینه تولید سوخچه (آنیون ست(sets در دو تیپ روزبلند و روزکوتاه پیاز خوراکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1397

10.22034/iuvs.2018.32881

عماد شاه منصوری؛ مریم حقیقی


4. تأثیر پلی‌آمین‌ها بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر بامیه (.Abelmoschus esculentus L) رقم بسنطی در زمان و دمای مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1397

10.22034/iuvs.2018.33015

بهروز اسماعیل پور؛ سمیه بهادری


شماره‌های پیشین نشریه