دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تاثیر ملاتونین بر کاهش اثرات تنش شوری در گیاه کارلا (L. Momordica charantia)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1400

10.22034/iuvs.2021.528750.1155

مرتضی شیخعلیپور؛ بهروز اسماعیل پور؛ مهدی بهنامیان؛ غلامرضا گوهری؛ موسی ترابی گیگلو


2. اثر کاربرد سطوح مختلف آهن و آرد سویا بر عملکرد و کیفیت قارچ دکمه‌ایی (Agaricus bisporus)تحت تلقیح با باکتری Pseudomonas putida

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1400

10.22034/iuvs.2021.522337.1138

فرشته ماکنالی؛ عبدالکریم کاشی؛ رضا صالحی محمدی؛ احمد خلیقی


3. تأثیر پیوند روی چند پایه تجاری کدو بر رشد، عملکرد، جذب عناصر و کیفیت میوه چند رقم خیار گلخانه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

10.22034/iuvs.2021.528996.1156

اسرین محمدپور؛ صاحبعلی بلندنظر؛ جابر پناهنده ینگجه


4. تأثیر سطوح آبیاری و تاریخ کاشت بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک بیوماس رویشی و عملکرد مرزه )Satureja hortensis(

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

10.22034/iuvs.2021.134949.1116

تکتم پدید؛ محمد جواد ثقةالاسلامی؛ حامد جوادی؛ سید غلامرضا موسوی