تاثیر غلظت های مختلف نیتروژن محلول غذایی و دمای ریشه بر شاخص های تنشی در دو گیاه کاهو و فلفل دلمه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد علوم باغبانی داشنگاه صنعتی اصفهان

2 استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این پژوهش واکنش دو گیاه کاهو به عنوان یک سبزی برگی با سیستم ریشه‌ای سطحی و فلفل دلمه‌ای به عنوان یک سبزی میوه‌ای و سیستم ریشه‌ای عمیق نسبت به دمای بالا در ناحیه ریشه در غلظت‌های مختلف نیتروژن محلول غذایی بررسی گردیده است. تیمارهای غذایی شامل 1/101، 8/75 و 5/50 میلی مولار نیتروژن محلول غذایی جانسون و دو دمای ریشه 25 و 35 درجه سانتی‌گراد بود. نتایج نشان داد که در شرایط تنش هرچه میزان شاخص مقاومت به تنش کاهش پیدا کند، میزان مقاومت گیاه به تنش افزایش می‌یابد. همچنین هرچه میزان شاخص‌های تحمل به تنش STI، میانگین عملکرد MP، شاخص میزان مقاومت TOL و شاخص پایداری عملکرد YSI بالاتر باشد، گیاه تحمل بهتری به شرایط تنش دارد. کاهو نسبت به دمای ریشه و فلفل دلمه‌ای نسبت به تغییرات غلظت نیتروژن محلول غذایی مقاومت بیش‌تری نشان دادند.  

کلیدواژه‌ها