تغییرات شاخص های رشد رویشی و عملکرد سیر (Allium sativum L.) در منابع و سطوح مختلف کود نیتروژنه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران

چکیده

وجود نیتروژن برای انجام کلیه فرآیندهای حیاتی گیاه ضروری است و نقش مهمی در رشد، عملکرد و کیفیت محصولات دارد. در این تحقیق اثر مقادیر 100، 150، 200، 250 و 300 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار به صورت کود اوره (46 درصد نیتروژن) و سولفات آمونیوم (21 درصد نیتروژن)بر تعداد و طول برگ، عملکرد و اجزای سیر بررسی شده است.برای اجرای آزمایش در مزرعه، از آزمایش کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار استفاده شد. نوع کود در کرت اصلی و سطح کود در کرت‌های فرعی قرار گرفت. سیرچه‌های سیر توده همدانی در 30 مهر 1386 در کرت‌هایی به ابعاد 4/1×2 متر مربع کشت شدند. نتایج این بررسی نشان داد، اثر نوع کود بر وزن سیر تک بوته، طول و قطر سیر، میانگین تعداد سیرچه، طول و قطر سیرچه و وزن تک سیرچه معنی‌دار و بر طول و تعداد برگ و عملکرد معنی‌دار نشد. با افزایش مقدار کود تا سطح 200 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار مقدار عملکرد و دیگر صفات کمی افزایش و پس از آن با افزایش مقدار کود تا سطح 300 کیلوگرم در هکتار کاهش یافت. بیشترین مقدار عملکرد، وزن سیر تک بوته، طول و قطر سیر و طول و قطر سیرچه و تعداد سیرچه در 300 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار مشاهده شد. بیشترین تعداد و طول برگ در تیمار 300 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و کمترین آن در تیمار 100 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار مشاهده شد. عملکرد نیز همبستگی مثبت و معنا‌داری (p£0.01) با تعداد و طول برگ، طول و قطر سیر، طول و قطر سیرچه و وزن تک سیرچه نشان داد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in Vegetative Growth Indices and Yield of Garlic (Allium sativum L.) in Different Sources and Levels of Nitrogen Fertilizer

نویسندگان [English]

 • Maryam Nouri 1
 • Farshad Dashti 2
 • Fariba Bayat 3
1 M.Sc. Graduate, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
3 Faculty Member of Agricultural Engineering Research Department, Hamedan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Nitrogen is essential for all vital plant processes and plays an important role in the growth, yield and quality of crops. In this study, the effect of 100, 150, 200, 250 and 300 kg of pure nitrogen per ha in the form of urea fertilizer (46% nitrogen) and ammonium sulfate (21% nitrogen) on leaf number and length, yield and garlic components were investigated. To perform the field experiment, the split plots were tested in a randomized complete block design with four replications. The type of fertilizer was in the main plot and the level of fertilizer was in the sub-plots. Garlics of Hamedani mass were planted on October 20, 2007 in plots with dimensions of 2*4.1 m2. The results of this study showed that the effect of fertilizer type on single plant garlic weight, garlic length and diameter, average number of garlic, length and diameter of garlic and single garlic weight was not significant and on leaf length and number and yield were not significant. With increasing the amount of fertilizer to the level of 200 kg of pure nitrogen per hectare, the amount of yield and other traits increased slightly and then decreased with increasing the amount of fertilizer to the level of 300 kg / ha. The highest yield was observed in single plant garlic weight, length and diameter of garlic, length and diameter of garlic and number of garlic in 300 kg of pure nitrogen per hectare. The highest number and length of leaves were observed in the treatment of 300 kg of pure nitrogen per hectare and the lowest in the treatment of 100 kg of pure nitrogen per hectare. Yield also showed a positive and significant correlation (p £ 0.01) with leaf number and length, garlic length and diameter, garlic length and diameter and single-garlic weight.

کلیدواژه‌ها [English]

 • • Urea
 • Yield components
 • Number and length of leaves
 • Ammonium sulfate
 • Garlic
 • Yield
 • Abbas, M., Rajat, S., Tomar, S. S. & Sharma, K. K. (1994). Effect of nitrogen and potassium on the growth and yield of garlic. Journal of Potassium Research, 10(4), 338-342.‏
 • Agusti, K. T. (1990). Therapeutic and medicinal values of onions and garlic. p: 99-104. Onions and Allied Crops, 3.‏
 • Baghalian, K., Ziai, S. A., Naghavi, M. R., Badi, H. N. & Khalighi, A. (2005). Evaluation of allicin content and botanical traits in Iranian garlic (Allium sativum L.) ecotypes. Scientia Horticulturae, 103(2), 155-166.‏
 • Broadley, M. R., Escobar-Gutierrez, A. J., Burns, A. & Burns, I. G. (2000). What are the effects of nitrogen deficiency on growth components of lettuce?. The New Phytologist, 147(3), 519-526.‏
 • Buwalda, J. G. (1986). Nitrogen nutrition of garlic (Allium sativum L.) under irrigation. Components of yield and indices of crop nitrogen status. Scientia Horticulturae, 29(1-2), 69-76.‏
 • Das, J. N., & Mohanty, B. K. (2001). Effect of plant density and mineral nutrition on the yield of garlic (Allium sativum L.) cv. Madrasi. Journal of Vegetable Science, 28(1), 92-93.
 • Gaviola, S., & Lipinski, V. M. (2008). Effect of nitrogen fertilization on yield and color of red garlic (Allium sativum L.) cultivars. Cien. Inv. Agr, 35, 67-75.‏
 • Gülser, F. (2005). Effects of ammonium sulphate and urea on NO3− and NO2− accumulation, nutrient contents and yield criteria in spinach. Scientia Horticulturae, 106(3), 330-340.‏
 • Huchette, O., Kahane, R., Auger, J., Arnault, I. & Bellamy, C. (2004). Influence of environmental and genetic factors on the alliin content of garlic bulbs. In IV International Symposium on Edible Alliaceae 688 (pp. 93-100).‏
 • Jilani, M. S., Ghaffoor, A., Waseem, K. A. S. H. I. F. & Farooqi, J. I. (2004). Effect of different levels of nitrogen on growth and yield of three onion varieties. International Journal of Agriculture and Biology, 6(3), 507-510.‏
 • Jones, M. G., Hughes, J., Tregova, A., Milne, J., Tomsett, A. B. & Collin, H. A. (2004). Biosynthesis of the flavour precursors of onion and garlic. Journal of Experimental Botany, 55(404), 1903-1918.‏
 • Khodabakhshzadeh, A. (2001). Effect of different levels of nitrogen on growth and development, yield and nitrate accumulation in three cultivars of garlic (Doctoral dissertation, M. Sc. Thesis of Horticultural Science. Islamic Azad University. Science and Research Unit).‏
 • Lisiewska, Z. & Kmiecik, W. (1996). Effects of level of nitrogen fertilizer, processing conditions and period of storage of frozen broccoli and cauliflower on vitamin C retention. Food Chemistry, 57(2), 267-270.‏
 • Lurie, S. (2006). The effect of high temperature treatment on quality of fruits and vegetables. In IV International Conference on Managing Quality in Chains-The Integrated View on Fruits and Vegetables Quality 712 (pp. 165-174).‏
 • Malakoti, M.  & Nafisi, M. (1990) fertilizer use in irrigated and rainfed lands. Tarbiat Modares zuniversity Press. (In Farsi)
 • Manavifaed, M. (2006). Effect of different sources and levels of nitrogen fertilizer on the some quantity, quality and characters and nitrate accumulation in Iranian Tareh (Allium ampelopraum Tareh group). M. Sc. Thesis of Horticultural Science. Faculty of Agriculture. Bu- Ali Sina University. Hamedan- Iran. (In Farsi)
 • Maynard, D. N. & Barker, A. V. (1979). Regulation of nitrate accumulation in vegetables. Acta Horticulture, 93, 1-10.
 • Patel, B. G., Khanpara, V. D., Malavia, D. D., & Kaneria, B. B. (1996). Performance of drip and surface methods of irrigation for garlic (Allium sativum) under varying nitrogen levels (No. RESEARCH).‏
 • Randle, W. M. (2000). Increasing nitrogen concentration in hydroponic solutions affects onion flavor and bulb quality. Journal of the American Society for Horticultural Science, 125(2), 254-259.‏
 • Sardi, K. & Timar, E. (2005). Responses of garlic (Allium sativum L.) to varying fertilization levels and nutrient ratios. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 36(4-6), 673-679.‏
 • Setty, B. S., Sulikeri, G. S. & Hulamani, N. C. (1989). Effect of N, P and K on growth and yield of garlic (Allium sativum L.). Karnataka Journal of Agricultural Sciences, 2(3), 160-164.‏
 • Singh, J. V., Ajay, K. & Sirohi, H. S. (1994). Effect of different levels of nitrogen on the growth and yield of garlic (Allium sativum L.). Agricultural Sciences, Digest, 14, 149-152.‏