تغییرات شاخص های رشد رویشی و عملکرد سیر (Allium sativum L.) در منابع و سطوح مختلف کود نیتروژنه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

2 استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

چکیده

وجود نیتروژن برای انجام کلیه فرآیندهای حیاتی گیاه ضروری است و نقش مهمی در رشد، عملکرد و کیفیت محصولات دارد. در این تحقیق اثر مقادیر 100، 150، 200، 250 و 300 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار به صورت کود اوره (46 درصد نیتروژن) و سولفات آمونیوم (21 درصد نیتروژن)بر تعداد و طول برگ، عملکرد و اجزای سیر بررسی شده است.برای اجرای آزمایش در مزرعه، از آزمایش کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار استفاده شد. نوع کود در کرت اصلی و سطح کود در کرت‌های فرعی قرار گرفت. سیرچه‌های سیر توده همدانی در 30 مهر 1386 در کرت‌هایی به ابعاد 4/1×2 متر مربع کشت شدند. نتایج این بررسی نشان داد، اثر نوع کود بر وزن سیر تک بوته، طول و قطر سیر، میانگین تعداد سیرچه، طول و قطر سیرچه و وزن تک سیرچه معنی‌دار و بر طول و تعداد برگ و عملکرد معنی‌دار نشد. با افزایش مقدار کود تا سطح 200 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار مقدار عملکرد و دیگر صفات کمی افزایش و پس از آن با افزایش مقدار کود تا سطح 300 کیلوگرم در هکتار کاهش یافت. بیشترین مقدار عملکرد، وزن سیر تک بوته، طول و قطر سیر و طول و قطر سیرچه و تعداد سیرچه در 300 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار مشاهده شد. بیشترین تعداد و طول برگ در تیمار 300 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و کمترین آن در تیمار 100 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار مشاهده شد. عملکرد نیز همبستگی مثبت و معنا‌داری (p£0.01) با تعداد و طول برگ، طول و قطر سیر، طول و قطر سیرچه و وزن تک سیرچه نشان داد.  

کلیدواژه‌ها