اثر پلیمر آبدوست و میزان رطوبت خاک بر برخی صفات خیار گلخانه‌ای (Cucumis sativus L.) رقم سلطان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار، گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

برای بررسی اثر پلیمر آبدوست ترآوت آ 200 و میزان رطوبت خاک بر برخی صفات خیار گلخانه‌ای رقم سلطان، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. پلیمر آبدوست در پنج سطح (صفر، 1/0، 2/0، 3/0 و 4/0 درصد بر اساس وزن خشک خاک به ترتیب معادل 0، 1، 2، 3 و 4 گرم در کیلوگرم خاک) و مقدار رطوبت خاک در سه سطح (100، 75 و 50 درصد ظرفیت زراعی) بررسی گردید. نتایج نشان داد که کاربرد پلیمر آبدوست در خاک بر ارتفاع گیاه و تعداد برگ در گیاه تاثیر مثبت و معناداری داشت. پلیمر آبدوست بر محصول نوبرانه و عملکرد کل خیار تأثیر معناداری نداشت. تیمار مقدار رطوبت خاک بر تمام صفات مورد مطالعه تأثیر معنا‌داری داشت. بیشترین ارتفاع گیاه، تعداد برگ در گیاه، وزن تر و خشک اندام هوایی گیاه، وزن تر و خشک ریشه، محصول نوبرانه و عملکرد کل در تیمار 100 درصد ظرفیت زراعی و کمترین آن در تیمار 50 درصد ظرفیت زراعی به‌دست آمد. تیمار 75 درصد ظرفیت زراعی نتایج حد واسطی داد. بنابراین کاربرد پلیمر آبدوست تراوت آ 200 به میزان 4 گرم در کیلوگرم خاک (4/0 درصد) همراه با رطوبت خاک تا 75 درصد ظرفیت زراعی برای رشد، محصول نوبرانه و عملکرد قابل قبول خیار گلخانه‌ای رقم سلطان توصیه می‌شود.  

کلیدواژه‌ها