مطالعه سرعت رشد رویشی قارچ خوراکی شیتاکه (Lentinula edodes)روی ضایعات کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

2 نویسنده مسئول و استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل؛

3 استادیار گروه اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

چکیده

     قارچ شیتاکه (Lentinula edodes) از لحاظ میزان تولید جهانی رتبه دوم را داراست. این قارچ دارای طعمی بی‌نظیر است و به ‌دلیل خواص دارویی مورد توجه قرار می‎گیرد. شیتاکه به‌طور مرسوم روی چوب‌های سخت مرده پرورش می‌یابد. از سوی دیگر، هرساله صدها هزار تن مواد زاید کشاورزی سوزانده یا دور ریخته می‌شود. این امر می‌تواند منجر به آلودگی زیست‌محیطی ‌شود. بنابراین، در این آزمایش از کاه گندم، کاه جو، کاه ارزن و کاه برنج غنی‌شده با کنجاله سویا و خاک‌ارّه (10، 20 و 30 درصد) به‌منظور ارزیابی سرعت رشد رویشی قارچ شیتاکه استفاده شد. این تحقیق به‌صورت طرح فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در پنج تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین سرعت رشد رویشی در بستر کاه جو غنی‌شده با 10 درصد پودرکنجاله سویا (1/5 میلیمتر در روز) اتفاق افتاد. با وجود این، کمترین میزان رشد در بستر کاه برنج غنی‌شده با 30 درصد پودر کنجاله سویا (6/1 میلیمتر در روز) مشاهده شد. در مجموع، در تمامی تیمارها میزان رشد رویشی با افزایش سطح کنجاله سویا، کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها