تأثیر منابع و مقادیر نیتروژن، محلول پاشی اوره و محلول غذایی فوسامکو بر عملکرد و صفات رشد خیار (Cucumis sativus)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکتری علوم باغبانی دانشگاه تبریز

3 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

برای بررسی تأثیر منابع و مقادیر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد خیار آزمایشی به صورت کرت خردشده با طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی با دو فاکتور در مرکز تحقیقات کشاورزی ایلام در سال 2006 انجام شد. اثرات نیتروژن خالص در سه سطح 0، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار و همچنین تغذیه برگی در پنج سطح (محلول غذایی اوره در سه غلظت، محلول غذایی فوسامکو در یک غلظت و شاهد) بر روی کمیت و کیفیت خیار پائیزه رقم سوپر دامنیوس مطالعه گردید. نتایج نشان داد که کاربرد نیتروژن اثر معنا‌داری بر عملکرد، طول بوته، تعداد کل میوه و درصد ماده خشک میوه نداشت. اثر نیتروژن بر درصد ماده خشک میوه و بوته معنا‌دار شد. اثر تغذیه برگی بر صفات عملکرد کل میوه، تعداد کل میوه و طول بوته معنا‌دار و بر درصد ماده خشک میوه و بوته معنا‌دار نشد. اثر متقابل کود نیتروژن به صورت مصرف در خاک و تغذیه برگی بر صفات عملکرد کل میوه، تعداد کل میوه و طول بوته معنا‌دار و بر درصد ماده خشک میوه و بوته معنا‌دار نشد. با توجه به نتایج این تحقیق، تیمار 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و محلول غذایی اوره 5/7 در هزار بالاترین عملکرد داشت و بهترین تیمار شناخته شد.  

کلیدواژه‌ها