کاربرد آمینو اسید بر رشد و نمو و عملکرد گوجه فرنگی و فلفل دلمه‌ای گلخانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

افزایش تقاضا برای محصولات ارگانیک رو به افزایش است؛ آمینو اسید، فرم ارگانیک نیتروژن است که می‌تواند سبب افزایش رشد و عملکرد گیاهان شود، اما تحقیق جامعی درباره‎ی سبزی‌های مختلف صورت نگرفته است. این آزمایش به منظور بررسی سطوح مختلف آمینو اسید(صفر، 3، 4 و 6 میلی‌گرم در لیتر) در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در گلخانه دانشگاه صنعتی اصفهان بر دو سبزی مهم گوجه‌فرنگی و فلفل دلمه‌ای انجام شد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که آمینو اسید با غلظت 6 میلی‌گرم در لیتر باعث افزایش وزن تر و خشک شاخساره گوجه‌فرنگی و وزن تر ریشه فلفل دلمه‌ای می‎شود. وزن خشک میوه فلفل دلمه‌ای در تیمار 4  و در گوجه‌فرنگی در تیمار 3 میلی‌گرم در لیتر آمینو اسید به طور معنا‌داری نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت. کاربرد آمینو اسید تأثیر معنا‌داری بر مواد جامد و وزن تر میوه نداشت، ولی باعث افزایش معنا‌دار قطر میوه گوجه‌فرنگی شد. کاربرد آمینو اسید تأثیر معنا‌داری بر جذب عناصر در فلفل دلمه‌ای نداشت، ولی سبب افزایش جذب پتاسیم و فسفر در گوجه‌فرنگی شد. به طور کلی نتایج آزمایش نشان‎دهنده افزایش رشد و عملکرد گیاهان مورد مطالعه شد؛ هرچند به بررسی بیشتر و استفاده از دامنه غلظت‌های بیشتری از آمینو اسید بر سبزی‌های مختلف نیاز است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Amino Acid on Growth and Development and Yield of Greenhouse Tomatoes and Bell Peppers

نویسندگان [English]

 • Maryam Haghighi 1
 • Maryam Mozaffarian 2
1 Assistant Professor, Department of Horticulture, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
2 M.Sc. Graduate, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, University of Shiraz,, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Demand for organic products is growing; Amino acid is an organic form of nitrogen that can increase plant growth and yield, but no comprehensive research has been done on various vegetables. This experiment was performed to evaluate different levels of amino acids (zero, 3, 4 and 6 mg / l) in a completely randomized design with four replications in the greenhouse of Isfahan University of Technology on two important vegetables: tomatoes and bell peppers. The results showed that the amino acid at a concentration of 6 mg / l increases the fresh and dry weight of tomato shoots and fresh weight of bell pepper root. The dry weight of bell pepper fruit in treatment 4 and in tomato in 3 mg / l amino acid treatment increased significantly compared to the control treatment. Amino acid application did not have a significant effect on solids and fresh weight of fruit, but caused a significant increase in tomato fruit diameter. Amino acid application did not have a significant effect on the absorption of elements in bell peppers, but increased the absorption of potassium and phosphorus in tomatoes. In general, the test results showed an increase in growth and yield of the studied plants; However, more research is needed and more amino acid concentrations are needed on different vegetables.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organic
 • Nutrients
 • Photosynthesis
 • Yield
 • Cao, J. X., Peng, Z. P., Huang, J. C., Yu, J. H., Li, W. N., Yang, L. X. & Lin, Z. J. (2010). Effect of foliar application of amino acid on yield and quality of flowering Chinese cabbage. Chinese Agriculture Science Bulletin, 26, 162-165.
 • Cerdána, M., Sánchez-Sánchez, A., Oliver, M., Juárez, M. & Sánchez- Andreu, J. J. (2009). Effect of foliar and root applications of amino acids on iron uptake by tomato plants. Acta Hortulture, 830, 481-488.
 • Dakora, F. D. & Phillips, D. A. (2002). Root exudates as mediators of mineral acquisition in low-nutrient Plant and Soil, 245, 35-47.
 • Franco, J. A., Banon, S. & Madrid, R. (1994). Effects of a protein hydrolysate applied by fertigation on the effectiveness of calcium as a corrector of blossom-end rot in tomato cultivated under saline conditions. Scientia Horticulturea, 57, 283-292.
 • Garcia, A. L., Madrid, R., Gimeno, V., Rodriguez-Ortega, W. M., Nicolas, M. & Garcia-Sanchez, F. (2011). The effects of amino acids fertilization incorporated to the nutrient solution on mineral composition and growth in tomato seedlings. Spanish Journal of Agricultural Research, 9(3), 852-861.
 • Haghigh, M., Afsharikia, A., Mozafariyan, M., Pessarakli, M. & Bolandnazar A. (2014). Usage of Herbal (Thyme and Chicory) Waste as an Organic Substrate in Cucumber Production. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 45, 2607-2619.
 • Haghighi, M., Nikbakht, A., Xia, Y. P. & Pessarakli, M. (2014). Influence of adding humic acid to withholding nutrient solution on growth, nutrient efficiency and postharvest attributes of gerbera. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 45(2), 177-188.
 • Koukounaras, A., Tsouvaltzis, P. & Siomos, A.S. (2013). Effect of root and foliar application of amino acids on the growth and yield of greenhouse tomato in different fertilization levels. Journal of Food, Agriculture, & Environment, 11(2), 644-648.
 • Liu, X. Q., Ko, K. Y., Kim, S. H. & Lee, K. S. (2008). Effect of amino acid fertilization on nitrate assimilation of leafy radish and soil chemical properties in high nitrate soil. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 39, 269-281.