کاربرد آمینو اسید بر رشد و نمو و عملکرد گوجه فرنگی و فلفل دلمه‌ای گلخانه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان

2 کارشناسی علوم باغبانی دانشگاه شیراز

چکیده

افزایش تقاضا برای محصولات ارگانیک رو به افزایش است؛ آمینو اسید، فرم ارگانیک نیتروژن است که می‌تواند سبب افزایش رشد و عملکرد گیاهان شود، اما تحقیق جامعی درباره‎ی سبزی‌های مختلف صورت نگرفته است. این آزمایش به منظور بررسی سطوح مختلف آمینو اسید(صفر، 3، 4 و 6 میلی‌گرم در لیتر) در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در گلخانه دانشگاه صنعتی اصفهان بر دو سبزی مهم گوجه‌فرنگی و فلفل دلمه‌ای انجام شد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که آمینو اسید با غلظت 6 میلی‌گرم در لیتر باعث افزایش وزن تر و خشک شاخساره گوجه‌فرنگی و وزن تر ریشه فلفل دلمه‌ای می‎شود. وزن خشک میوه فلفل دلمه‌ای در تیمار 4  و در گوجه‌فرنگی در تیمار 3 میلی‌گرم در لیتر آمینو اسید به طور معنا‌داری نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت. کاربرد آمینو اسید تأثیر معنا‌داری بر مواد جامد و وزن تر میوه نداشت، ولی باعث افزایش معنا‌دار قطر میوه گوجه‌فرنگی شد. کاربرد آمینو اسید تأثیر معنا‌داری بر جذب عناصر در فلفل دلمه‌ای نداشت، ولی سبب افزایش جذب پتاسیم و فسفر در گوجه‌فرنگی شد. به طور کلی نتایج آزمایش نشان‎دهنده افزایش رشد و عملکرد گیاهان مورد مطالعه شد؛ هرچند به بررسی بیشتر و استفاده از دامنه غلظت‌های بیشتری از آمینو اسید بر سبزی‌های مختلف نیاز است.  

کلیدواژه‌ها