ارزیابی کشت گلدانی ارقام مختلف خیار گلخانه‌ای در مقایسه با کشت در بستر خاکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

به منظور بررسی امکان کشت خیار گلخانه‌ای در گلدان‌های پلاستیکی آزمایشی در قالب طرح کرت‌های خرد شده و در 3 تکرار انجام شد. کرت‌های اصلی شامل دو روش کاشت در بستر خاکی و کاشت در گلدان و کرت‌های فرعی شامل چهار رقم خیار گلخانه‌ای بودند. بر اساس نتایج، اولین برداشت در گیاهان گلدانی صورت گرفت و در مدت کوتاه‌تری نسبت به روش کشت معمول به میوه رفته‌اند و در طی روزهای ابتدایی عملکرد بیشتری نسبت به کشت خاکی داشتند. در ابتدای دوره، رشد گیاهان گلدانی نسبت به گیاهان کشت شده در خاک بیشتر بود، ولی به مرور از سرعت رشد گیاهان کاشته‎شده در بستر گلدانی کاسته شد. روش کشت اثر معنا‌داری بر ویژگی‎های کیفی میوه از جمله: ویتامین ث، سفتی بافت و اسیدیته میوه نداشت. به طور کلی روش کشت معمولی بر شاخص‌های رشدی اثر بهتری داشت، البته نیاز به آزمایش‎های بیشتری با استفاده از گلدان‌های مختلف و اندازه‎های متفاوت است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Pot Cultivation of Different Cultivars of Greenhouse Cucumber in Comparison with Cultivation in Soil Bed

نویسندگان [English]

 • Musa Solgi 1
 • Maryam Haghighi 2
1 Assistant Professor, Department of Horticulture, College of Agriculture, Isfahan University of Arak, Arak, Iran
2 Assistant Professor, Department of Horticulture, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

In order to investigate the possibility of cultivating greenhouse cucumbers in plastic pots, an experiment was conducted in the form of a split plot design in 3 replications. The main plots included two methods of planting in soil and planting in pots and the subplots included four cultivars of greenhouse cucumber. According to the results, the first harvest was done in potted plants and they went to fruit in a shorter period of time than the usual cultivation method and had higher yield than soil cultivation during the first days. At the beginning of the period, the growth of potted plants was higher than the plants grown in the soil, but gradually the growth rate of plants planted in the potting bed decreased. Cultivation method had no significant effect on fruit quality characteristics such as: vitamin C, tissue firmness and fruit acidity. In general, conventional cultivation method had a better effect on growth indices, but more experiments were needed using different pots and different sizes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Greenhouse
 • potted
 • Cucumber
 • Dominguez Lerena, S. (1999). Influencia de distintos tipos de contenedores en el desarrollo en campo de Pinus halepensis y Quercus ilex. Reunio ́nde coordinacio ́n del programa I + D forestal. Fundacio ́n CEAM.
 • Hsu, Y. M., Tseng, M. J. & Lin, C. H. (1996). Container volume affects growth and development of wax apple. HortScience, 31(7), 1139-1142.
 • Marcelli, A. R., & Piotto, B. (1993). Recientes estudios sobre la cria de eucaliptos en Italia. Congreso Forestal Espan ̃ol. Tomo II. Louriza ́n (Pontevedra).
 • Marien, J. N. & Drovin, G. (1978). Etudes sur les conteneurs a paroids rigides Annales des Recherches AFOCEL.
 • McConnughay, K. D. M. & Bazzar, F.A. (1991). Is physical space a soil resource? Ecology, 72(1), 94-103.
 • Tinus, R. W. & McDonald, S. E. (1979). How to grow seedlings in containers in greenhouses. USDA Forest Service General Technical Reports, RM-60, 256.