ارزیابی کشت گلدانی ارقام مختلف خیار گلخانه‌ای در مقایسه با کشت در بستر خاکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اراک – دانشکده کشاورزی – گروه مهندسی باغبانی

2 گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

به منظور بررسی امکان کشت خیار گلخانه‌ای در گلدان‌های پلاستیکی آزمایشی در قالب طرح کرت‌های خرد شده و در 3 تکرار انجام شد. کرت‌های اصلی شامل دو روش کاشت در بستر خاکی و کاشت در گلدان و کرت‌های فرعی شامل چهار رقم خیار گلخانه‌ای بودند. بر اساس نتایج، اولین برداشت در گیاهان گلدانی صورت گرفت و در مدت کوتاه‌تری نسبت به روش کشت معمول به میوه رفته‌اند و در طی روزهای ابتدایی عملکرد بیشتری نسبت به کشت خاکی داشتند. در ابتدای دوره، رشد گیاهان گلدانی نسبت به گیاهان کشت شده در خاک بیشتر بود، ولی به مرور از سرعت رشد گیاهان کاشته‎شده در بستر گلدانی کاسته شد. روش کشت اثر معنا‌داری بر ویژگی‎های کیفی میوه از جمله: ویتامین ث، سفتی بافت و اسیدیته میوه نداشت. به طور کلی روش کشت معمولی بر شاخص‌های رشدی اثر بهتری داشت، البته نیاز به آزمایش‎های بیشتری با استفاده از گلدان‌های مختلف و اندازه‎های متفاوت است.  

کلیدواژه‌ها