تاثیر pH، ملاس چغندر قند، ویتامین‌های گروه B و مواد تنظیم‌کننده‌ رشد بر رشد رویشی میسلیوم قارچ شیتاکه ( edodes (Lentinula روی عصاره غلات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

چکیده

اولین گام در صنعت پرورش قارچ، تولید میسلیوم است. با توجه به اثر نوع محیط کشت بر رشد میسلیومی، اهمیت انتخاب محیط کشت مناسب برای تکثیر کشت‌های خالص جهت تولید اسپان، کمتر از انتخاب سویه برای تولید محصول نیست. بنابراین در این تحقیق چهار آزمایش مختلف جهت ارزیابی اثر pH، ملاس چغندر قند، ویتامین‌های گروهB  و تنظیم‌کننده‌های رشد به منظور القای حداکثر رشد میسلیوم قارچ شیتاکه (Lentinula edodes) روی عصاره‌های غلات طراحی شد. نتایج اختلاف معنا‌داری را بین تیمارها و اثرات متقابل آن‎ها نشان داد. در مجموع، قارچ مورد مطالعه بالاترین سرعت رشد میسلیومی (4/10 میلیمتر در روز) را در عصاره سورگوم با 5/4pH= به‌دست آورد. با وجود این، محیط کشت مالت اکسترکت آگار با  6 pH= کمترین میزان رشد (6/7 میلی‌متر در روز) را القا کرد. علاوه‌ بر ‌این، غنی‌سازی محیط کشت با ملاس باعث کاهش میزان رشد رویشی شد. در این تحقیق، کمترین میزان رشد در عصاره ذرت غنی‌شده با 3 گرم در لیتر ملاس (8/5 میلی‌متر در روز) اتفاق افتاد. از سوی دیگر، عصاره سورگوم غنی‌شده با 25/0 میلی‌گرم در لیتر تیامین ((B1 (9/12 میلی‌متر در روز) و عصاره گندم غنی شده با 1 میلی‌گرم در لیتر نیکوتینیک اسید ((B3 (3/8 میلی‌متر در روز) به ‌ترتیب بیشترین و کمترین میزان رشد را القا کردند. به علاوه، عصاره سورگوم غنی‌شده با 1 میلی‌گرم در لیتر 2,4-D (1/15 میلی‌متر در روز) بیشترین رشد میسلیومی و عصاره گندم غنی‌شده با 10 میلی‌گرم در لیتر IAA (15/9 میلی‌متر در روز)کمترین میزان رشد گشت.  

کلیدواژه‌ها