اولین گزارش از وجود برخی گونه‌های قارچی جدا شده از نماتد سیست طلایی سیب‌زمینی (Globodera rostochiensis) در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 استاد گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

10.22034/iuvs.2020.128715.1101

چکیده

نماتد سیست طلایی سیب‌زمینی (Globodera rostochiensis) یکی از مخرب‌ترین و خسارت‌زاترین نماتدهای انگل سیب‌زمینی است؛ که این محصول را مورد هجوم قرار می‌دهد. ارائه راه‌کارهای مدیریتی مناسب جهت کنترل این بیماری بسیار ضروری به‌نظر می‌رسد. با توجه به ترکیبات پوسته تخم در نماتدهای سیستی و توانایی بسیاری از قارچ‌ها در تولید طیف وسیعی از آنزیم‌های تجزیه‌کننده دیواره‌ی تخم، شناسایی قارچ‌های همراه نماتد و نقش آن‌ها در کنترل بیولوژیک نماتدها از جمله نماتدهای سیستی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در این پژوهش، 154 جدایه‌ی قارچی آلوده کننده‌ی نماتد سیست طلایی سیب‌زمینی جداسازی و خالص‌سازی شدند[a1] . بر اساس ویژگی‌های ریخت‌شناسی و تعیین توالی نواحی ITS از DNA ریبوزومی، 154 جدایه‌ی مذکور در 13 جنس Alternaria،Aspergillus،Beauveria،Candida،Chaetomium،Cylindrocarpon،Fusarium،Lecanicillium،Plectosphaerella،Purpureocillium ،Trichoderma،TrichocladiumوUlocladium قرار گرفتند که پنج گونه‌ی قارچی Candida parapsilosis، Cylindrocarpon olidum، Plectosphaerella cucumerina، Trichocladium griseum و Ulocladium dauci برای اولین بار در ایران از روی نماتد سیست طلایی سیب‌زمینی گزارش می‌شوند که می‌توانند به‌عنوان تولید کننده آنزیم‌های مختلف از پتانسیل مناسبی برای کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی طلایی سیب‌زمینی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First Report of Some Fungal Species on the Potato Golden Cyst Nematode, Globodera rostochiensis in Iran

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Abbasi 1
  • Doustmorad Zafari 2
1 Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran
2 Iran 2- Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Potato golden cyst nematode(Globodera rostochiensis) is the most destructive plant-parasitic nematode of thise crop and surching for variuse control ways is very essential.. Because of the chitin is a dominant composition in middle layer of the eggshell in nematodes, using of the chitinases by chitin-degrading enzymes in a wide range of the fungi is a good strategy for biological control of the potato golden cyst nematode. In this research 154 fungal isolates were recovered from infected eggs of the potato golden cyst nematode, G. rostochiensis. These isolates were identified based on morphological and molecular features including internal transcribed spacer regions (ITS1, ITS2 and 5.8S gene) of ribosomal DNA.. The ITS1, ITS2 and 5.8S sequences were obtained by sequencing both strands in opposite directions using the PCR amplification primers, ITS1 and ITS4 in genomics resource laboratory at Massachusetts University, USA. In this study, according to morphological features and sequencing of ITS regions of ribosomal DNA, these 154 isolates were classified in 13 genera, Alternaria, Aspergillus, Beauveria, Candida, Chaetomium, Cylindrocarpon, Fusarium, Trichocladium, Lecanicillium, Plectosphaerella, Purpureocillium, Trichoderma andUlocladium. The five fungal species Candida parapsilosis, Cylindrocarpon olidum, Trichocladium griseum, Plectosphaerella cucumerina and Ulocladium dauciare reported for the first timefrom G. rostochiensis in Iran. As a producer of various enzymes, the filamentous fungi has been suggested as an important means of biological control for G. rostochiensis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biological control
  • Fungal isolate
  • Golden cyst
  • Globodera rostochiensis
  • Morphology