اثر سطوح مختلف نانوسلنیوم و سلنیوم بر جوانه‌زنی بذر و رشد دانه‌رست پیاز (Allium cepa L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.22034/iuvs.2021.521119.1136

چکیده

سلنیوم (Se) یک عنصر شبه‌فلز است که خصوصیات آنتی‌اکسیدانی آن برای انسان، حیوانات و گیاهان تأیید شده است. سلنیوم در برخی موجودات به‌عنوان عنصر ضروری محسوب می‌شود؛ اما غلظت‌های بالای آن منجر به ایجاد سمیت در گیاهان می‌گردد. بنابراین در تحقیق حاضر تأثیر سطوح و منابع مختلف سلنیوم بر جوانه‌‌زنی بذر و ویژگی‌های رشدی دانه‌رست پیاز در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده‌ی علوم و مهندسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی در سال 1398 مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش شامل چهار غلظت سلنیت‌سدیم، سلنات‌سدیم و نانوسلنیوم (صفر؛ شاهد)، 5، 10، 15 و 20 میلی‌گرم بر لیتر) بود. نتایج نشان داد سطوح و اشکال مختلف سلنیوم تأثیر معنی‌داری بر درصد جوانه‌زنی بذر و خصوصیات رشدی دانه‌رست پیاز داشتند. بیشترین درصد جوانه‌زنی (100 درصد) در تیمار 10 میلی‌گرم در لیتر نانوسلنیوم بود که تفاوت معنی‌داری با تیمار شاهد داشت. سلنیوم تأثیر مثبتی بر طول و وزن تازه‌ی ریشه‌چه‌ی پیاز نسبت به تیمار شاهد داشت، کمترین میزان طول ریشه‌چه (5 سانتی‌متر) در تیمار شاهد مشاهده شد. سطوح پایین سلنیوم تأثیر مثبتی بر میزان فعالیت آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و پراکسیداز داشتند. در نهایت کاربرد سطوح 10 و 15 میلی‌گرم بر لیتر نانوسلنیوم می‌تواند جوانه‌‌زنی بذر پیاز را در مقایسه با سلنیت و سلنات سدیم بهبود ببخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Levels of Nano-Selenium and Selenium on Seed Germination and Seedling Growth of Onion (Allium cepa L.)

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Amerian 1
  • Iraj Nosratti 2
1 Assistant Professor, Department of Production Engineering and Plant Genetics, Faculty of Science and Agricultural Engineering, Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Associate Professor, Department of Production Engineering and Plant Genetics, Faculty of Science and Agricultural Engineering, Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, IranResources, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Selenium (Se) is a metalloid element whose antioxidant properties have been confirmed for humans, animals and plants. Selenium is considered as an essential element in some organisms, but its high concentrations lead to toxicity in plants. Selenium is an essential nutrient, but its role in plants requires more research. So in this research, the effect of different concentrations of selenium (sodium selenate and sodium selenite) and selenium nano-particles (Nano-Se) on onion (Allium cepa L.) seed germination properties and seedling growth was studied. The experimental treatments included four concentrations of sodium selenate and sodium selenite and selenium Nano-Se (5, 10, 15 and 20 mg L-1) and control (distilled water). Different forms and concentrations of selenium had significant effect on onion seed germination. The highest germination percentage (100%) was observed in 10 mg L-1 Nano-Se treatment. Selenium had a positive effect on the length and fresh weight of onion root compared to the control treatment, the lowest amount of root length was observed in the control treatment. Low levels of selenium had a positive effect on the activity of superoxide dismutase, catalase and peroxidase enzymes. Adding Nano-Se in concentrations 10 and 15 mg L-1 could promote the seed germination of onion compared to sodium selenite and sodium selenate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant enzymes
  • Germination indices
  • Seedling growth