تأثیر کافئیک اسید بر رشد و کاهش اثرات مخرب تنش شوری در خیار گلخانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

10.22034/iuvs.2021.131965.1114

چکیده

به‌منظور بررسی اثر کافئیک اسید بر رشد و صفات فیزیولوژیکی خیار (Cucumis sativus var. Super daminos) تحت شرایط تنش شوری، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1397 انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل شوری در چهار سطح (0، 50، 100 و 150 میلی‌مولار از نمک کلرید سدیم) و کافئیک اسید در چهار سطح شامل (صفر، دو، چهار و شش میلی‌گرم در لیتر) بود. نتایج نشان داد در تمام سطوح شوری، تیمارهای فاقد کافئیک اسید، پایین‌ترین مقدار فتوسنتز را نشان دادند. محتوای نسبی آب در تیمارهای فاقد شوری با افزایش غلظت کافئیک اسید به‌طور معنی‌داری کاهش یافت؛ اما در بالاترین سطح شوری کاربرد دو میلی‌گرم در لیتر کافئیک اسید سبب افزایش محتوای نسبی آب گردید. در سطح شوری 100 و 150 میلی‌گرم در لیتر، کاربرد کافئیک اسید سبب افزایش فعالیت آنتی‌اکسیدانی نسبت به شاهد شد. به‌طوری‌که بیشترین مقدار در تیمارهای 150 میلی‌مولار کلرید سدیم و دو میلی‌گرم در لیتر کافئیک اسید (27/0 درصد) و 100 میلی‌مولار کلرید سدیم و شش میلی‌گرم در لیتر (25/0 درصد) مشاهده شد. به‌نظر می‌رسد که کافئیک اسید در غلظت‌های پایین باعث بهبود خصوصیات رشد و فیزیولوژیکی خیار می‌شود اما در غلظت‌های بالا اثر سمی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Caffeic Acid on Growth and Reducing the Destructive Effects of Salinity on Greenhouse Cucumber (Cucumis sativus var. Super daminos)

نویسندگان [English]

  • Maryam Haghighi 1
  • Zeinab Masoumi 2
1 Associate Professor, Department of Horticulture, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
2 M.Sc. Graduate, Department of Horticulture, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

To investigate the effect of different levels of salinity and caffeic acid on growth and physiological characteristics of cucumber (Cucumis sativus var. Super daminos), a factorial experiment was conducted in a completely randomized design with salinity treatments 0, 50, 100, 150 mM NaCl and caffeic acid 2, 4 and 6 mg / L with three replications in research greenhouse of Isfahan University of Technology. The results showed that shoot dry weight at a concentration of 6 mg/L reduced. In all salinity levels, treatments lacking caffeic acid showed the lowest amount of photosynthesis that the lowest amount observed in 50 mM NaCl × 4 mg/L caffeic acid treatment. Relative water content in lacking saline treatments decreased significantly with increasing caffeic acid concentration, but at the highest salinity level, 4 mg/L caffeic acid application increased the relative water content. Caffeic acid application increased salinity levels of 100 and 150 mg/L and increased antioxidant activity than control so that the highest amount was observed in 150 mM NaCl × 2 mg/L caffeic acid (0.27 %) and 100 mM NaCl × 6 mg/L caffeic acid (0.25 %) treatments. It seems that caffeic acid at low concentrations improves the growth and physiological characteristics of cucumber, but has a toxic effect in high concentrations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caffeic acid
  • Chlorophyll fluorescence
  • Phenol
  • Proline
  • Salinity stress