پاسخ‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) در استفاده از نانوکود کلات کامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

10.22034/iuvs.2021.136403.1117

چکیده

استفاده نادرست از کود‌های شیمیایی اثرات مخرب و غیرقابل برگشتی به ساختار و تعادل عناصر غذایی خاک وارد کرده است. به همین منظور، امروزه کاربرد کود‌های نانو در جهت حفظ اکوسیستم کشاورزی توصیه می‌شود. در پژوهش حاضر، آزمایشی گلدانی به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور و پنج تکرار در سال زراعی 1397-1396 انجام شد. فاکتور اول، غلظت‌های مختلف نانوکود در پنج سطح (صفر، یک، دو، سه و چهار گرم در لیتر) و فاکتور دوم شامل دفعات محلول‌پاشی در دو سطح (هفت و 14 روز یک‌بار) بود. نتایج به‌دست آمده نشان داد که در دفعات محلول‌پاشی هفت روز یک‌بار یا 14 روز یک‌بار، غلظت دو گرم در لیتر نانوکود منجر به افزایش ارتفاع بوته (30/30 و 10/29 سانتی‌متر) گردید. عملکرد ماده خشک (86/3 گرم در بوته) و مقدار فلاون و فلاونول (18/4 میلی‌گرم کوئرستین بر گرم وزن خشک) را می‌توان با استفاده از غلظت سه گرم در لیتر نانوکود و با دفعات محلول‌پاشی هفت روز یک‌بار افزایش داد. در محلول‌پاشی 14 روز یک‌بار، کاربرد غلظت‌های یک و چهار گرم در لیتر نانوکود منجر به افزایش مقدار کلروفیل کل شد. در ارتباط با فعالیت آنتی‌اکسیدانی، در غلظت‌های بالاتر از یک گرم در لیتر نانوکود افزایش نشان داده‌ شد (29/64 تا 21/80 درصد). غلظت‌های سه و دو گرم در لیتر نانوکود، به‌ترتیب با کاربرد هفت روز و 14 روز یک‌بار بیشترین مقدار فنول کل را نتیجه داد. به‌طور کلی، نتایج نشان‌دهنده تأثیر مثبت نانوکود کلات کامل بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی مرزه تابستانه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphological and Biochemical Responses of Summer Savory (Satureja hortensis L.) to Chelated Plus Nano Fertilizer Application

نویسندگان [English]

  • Askar Ghani
  • Saeideh Mohtashami
  • Salma Jamalian
Assistant Professor of Horticultural Science, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Jahrom University, Jahrom, Iran
چکیده [English]

Improper utilization of chemical fertilizers has been conducted destructive and irrecoverable effects on soil structure and nutrient elements balance. Nowadays, therefore, Nano-fertilizers application toward maintaining agroecosystem, is recommended. At the present study, a factorial experiment based on a completely randomized design with two factors and five replications in pots conditions during 2017-2018 years was conducted. The first factor included Nano fertilizer concentrations at five levels (0, 1, 2, 3 and 4 g/L) and the second factor was foliar application intervals at two levels (seven and 14 days). The results showed that seven or 14 days’ interval of 2 g/L Nano-fertilizer application results in increase in plant height (30.3 and 29.1 cm respectively). Dry matter yield (3.86 g/plant) and flavone and flavonol content (4.18 mg quercetin/g dry weight) could be enhanced by using 7 days’ interval of 3 g/L Nano-fertilizer. Application of fourteen days’ interval of 1 and 4 g/L Nano fertilizer induced increase in total chlorophyll content. In relation to antioxidant activity, after using more than 1 g/L Nano-fertilizer concentration an increase has been shown (64.29-80.21%). Nano-fertilizer at 3 and 2 g/L concentrations after using seven and 14 days’ intervals respectively, showed highest level of total phenol content. Flavonoid contents exhibited stronger enhancement by using lower concentrations of Nano-fertilizer. Generally, the results showed positive effects of chelated plus Nano fertilizer on morphological and biochemical traits of summer savory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yield
  • Flavonoids
  • Antioxidant Activity
  • Total phenol
  • Summer savory