تأثیر مدت زمان تابش نور و کلسیم بر رشد، عملکرد و کیفیت کاهو رقم New-Red Fire

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

10.22034/iuvs.2021.521006.1135

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر کلسیم و طول مدت تابش نور بر رشد و کیفیت کاهو رقم New-Red Fire، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه زنجان در سال 1398 انجام شد. فاکتور ‌اصلی شامل طول مدت تابش نور در دو سطح طول‌ مدت تابش ‌طبیعی (به‌طور میانگین 7000 تا 8000 لوکس) و طول ‌مدت تابش‌ طبیعی به‌علاوه چهار ساعت نور مکمل (600 لوکس) و فاکتور فرعی محلول‌پاشی برگی کلسیم شامل سه سطح لاکتات‌ کلسیم (5/0، ۱ و 5/1 گرم در لیتر) و سه سطح کلرید کلسیم (3، 6 و 9 گرم در لیتر) به همراه شاهد (آب مقطر) بودند. نتایج نشان ‌داد که افزایش مدت تابش نور تعداد برگ، وزن تر بوته و محتوای کلروفیل، فنول و فلاونوئید، ویتامین ث و آنتوسیانین را به‌طور معنی‌داری افزایش داد. کاربرد 6 و 9 گرم در لیتر کلرید کلسیم و 5/1 گرم در لیتر لاکتات کلسیم، وزن تر بوته (3/10، 5/10 و 6/11 گرم) و غلظت کلسیم برگ‌های داخلی (8/12، 9/12 و 2/12 درصد) کاهو را افزایش داد و از ظهور عارضه نوک سوختگی برگ جلوگیری کرد. بیشترین تعداد برگ‌های سوخته (3 برگ) در گیاهان شاهد تحت تیمار نور مکمل مشاهده شد. همچنین حداکثر مقدار وزن تر بوته، محتوای آنتوسیانین، فنول، فلاونوئید کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی با کاربرد 5/1 گرم در لیتر لاکتات کلسیم، 6 و 9 گرم در لیتر کلرید کلسیم به همراه افزایش نور به‌دست ‌آمد. با توجه به نتایج محلول‌پاشی برگی 5 /1 گرم در لیتر لاکتات ‌کلسیم، 6 و 9 گرم در لیتر کلرید کلسیم به همراه افزایش مدت تابش نور جهت بهبود رشد و کیفیت کاهو پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Light Duration and Calcium on Growth, Yield and Quality of Lettuce (Lactuca sativa cv. New Red Fire)

نویسندگان [English]

  • Hafizullah Niazi 1
  • Taher Barzegar 2
  • Zahra Ghahremani 3
  • Leila Nadirkhanlou 1
1 M.Sc. Graduate, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 Associate Professor, Department of Horticulture Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Horticulture Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

In order to study the effects of calcium and light duration on growth and quality of lettuce, this experiment was conducted as split plot based on the randomized complete design with three replications, in research greenhouse of University of Zanjan during 2020. The main plot consisted of light treatments at two levels included natural light duration (an average 7000-8000 lux) and natural light in addition four hourse complementary light (600 lux) and the subplot was consisted of three levels of calcium lactate (0.5, 1 and 1.5 g L-1(, calcium chlorid (3, 6 and 9 g L-1) and distilled water as a control. The results showed that increasing light duration significantly increased leaves number, plant fresh weight, total chlorophyll, phenols and flavonoids, vitamin C and anthocyanin contents. Application of calcium chlorid (6 and 9 g L-1) and calcium lactate (1.5 g L-1 ( increased plant fresh weight (10.3, 10.5 and 11.6 g) and Ca concentration of internal leaves (12.8, 12.9 and 12.2%) lettuce, and inhibiet tip burn disorder in lettuce lives. The highest tip burn leaf number (3.5) was observed in plants whitout Ca teated under complementary ligh treatment. Also the highest amount of plant fresh weight, anthocyanin, total phenol and flavonoids and antioxidant capacity was obtained by using calcium lactate 1.5 and calcium chloride 3 and 6 g L-1 with increasing light duration. According to the results, application of calcium lactate 1.5 g L-1 and calcium chlorid 6 and 9 g L-1 with increasing light duration can be preposed to improve growth and quality of lettuce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anthocyanin
  • Chlorophyll
  • fresh weight
  • Tipburn
  • Vitamin C