تاثیر ملاتونین بر کاهش اثرات تنش شوری در گیاه کارلا (L. Momordica charantia)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی

3 گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل؛

4 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

5 گروه آموزشی علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

10.22034/iuvs.2021.528750.1155

چکیده

به‌منظور بررسی تاثیر ملاتونین بر کاهش اثرات تنش شوری در گیاه کارلا آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب کاملا تصادفی در سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل تنش شوری در سه سطح (0، 50 و 100 میلی‌مولار کلرید سدیم ) و ملاتونین در سه سطح (0، 75 و 150 میکرومول) بودند. نتایج نشان داد تنش شوری باعث کاهش صفاتی مانند ارتفاع، وزن تر و خشک شاخه، وزن تر و خشک ریشه، محتوای کلروفیل، محتوای نسبی آب، تعداد و وزن میوه و افزایش نشت یونی گیاه کارلا گردید. درحالیکه کاربرد ملاتونین در شرایط تنش شوری باعث افزایش ارتفاع، وزن تر و خشک شاخه، وزن تر و خشک ریشه و محتوای کلروفیل و کاهش نشت یونی گردید. همچنین ملاتونین باعث افزایش وزن تک-میوه و تعداد میوه در شرایط تنش شوری گردید. کاربرد 150 میکرومول ملاتونین باعث افزایش وزن تر و خشک شاخه، وزن تر و خشک شاخه ریشه، محتوای کلروفیل، تعداد و وزن میوه و محتوای نسبی آب به‌ترتیب به‌میزان 41/26، 67/14، 38/7، 87/11، 00/25، 56/20، 77/2، 96/19 و کاهش نشت غشا به‌میزان 85/5 درصد در شرایط تنش شوری 100 میلی‌مولار گردید. علاوه‌بر‌این ملاتونین از طریق افزایش میزان مواد محلول جامد باعث افزایش محتوای نسبی آب گیاه گردید. به‌طور‌کلی کاربرد 150 میکرومول ملاتونین برای کاهش اثرات تنش شوری در گیاه کارلا مفید بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Melatonin on salinity stress in bitter melon (Momordica charantia) L.

نویسندگان [English]

 • morteza shiekhalipour 1
 • behrouz Behrouz Ismailpour 2
 • mahdi behnamian 3
 • gholamreza gohari 4
 • Mosa Torabi 5
1 Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili
2 Department of Horticulture, University of Mohaghegh Ardabili
3 Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili
4 Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, University of , Maragheh
5 Department of Agricultural Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

In order to investigation the effects of melatonin on alleviation the effect of salinity stress on growth and physiology of bitter melon, an factorial experiment based on completely randomized design with three replicate was carried out at research greenhouse of Mohaghegh Ardabili University. Experimental treatments included NaCl salinity (0, 50 and 100 mM ) and melatonin application (0, 75, and 150 µM). Result indicated that salinity stress caused reduction in traits such as plant height, shoot and root fresh and dry weight, chlorophyll content and relative water content of leaves, fruit number and yield. Salinity increased electrolyte leakage from cells. Additionally, melatonin application improved the growth characteristics such as plant height, root and shoot fresh and dry weight, chlorophyll content, fruit number and weight and relative water content of leaf under 100Mm NaCl salinity and reduction in electrolyte leakage from cells 26.41, 14.67, 7.38, 11.87, 25, 2.56, 2.77 , 19.96 and 5.85 % respectively. Melatonin application in improved relative water content of leaves via increases in soluble solid content bitter melon plant under salinity stress condition. In general application of 150 µM of melatonin was more efficient in alleviating the effect of salinity stress in bitter melon plants.

کلیدواژه‌ها [English]

 • bitter melon
 • growth
 • Melatonin
 • Salinity
 • Yield

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1400
 • تاریخ دریافت: 01 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 06 اردیبهشت 1400
 • تاریخ پذیرش: 09 اردیبهشت 1400