تأثیر پیوند روی چند پایه تجاری کدو بر رشد، عملکرد، جذب عناصر و کیفیت میوه چند رقم خیار گلخانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی

10.22034/iuvs.2021.528996.1156

چکیده

در تولید سبزی‌های میوهای در گلخانه، پیوند بر روی پایههای مقاوم یکی از مهمترین روش‌های مقابله با مشکلاتی مثل دمای پایین ریشه و بیماریهای خاکزاد است. به‌منظور بررسی اثر پایههای تجاری کدو روی شاخص‌های کیفی و کمی سه رقم خیار گلخانه‌ای و سه رقم پایه به همراه شاهد آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی تحت شرایط هیدروپونیک انجام شد. در این آزمایش علاوه بر بررسی سازگاری پایه و پیوندک، شاخص‌های کیفی میوه شامل اسیدیته، TSS، pH، EC و شاخص‌های رشد شامل سطح برگ، وزن خشک ساقه و برگ، طول ساقه، عملکرد ، جذب عناصر معدنی ( نیتروژن، فسفر و پتاسیم) در میوه‌، برگ‌ و ریشه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پایه‌های کدو سبب افزایش در وزن تر و خشک بخش هوایی، عملکرد، سطح برگ، تعداد میوه و مواد جامد محلول شد. پیوند سبب کاهش طول خیارها شد و در قطر بی تاثیر بود. بالاترین درصد ماده خشک میوه 46/5 و 40/5 درصد به ترتیب مربوط به ترکیب پیوندی شاهین/ شینتوزا و ناگین/ شینتوزا بود. بالاترین مواد جامد محلول میوه 41/4 مربوط به ترکیب پیوندی شاهین/ روت‌ پاور بود. پیوند منجر به افزایش جذب عناصر غذایی نیتروژن، پتاسیم و فسفر شد. به طور کلی پیوند روی این پایه های در اکثر صفات داری تاثیر مثبت بود و تاثیر منفی روی طعم و مزه خیارهای گلخانه ای نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of grafting on several commercial cucurbit rootstocks on growth, yield, nutrient uptake and fruit quality of some greenhouse cucumber cultivars

نویسندگان [English]

 • Asrin Mohamadpour 1
 • Sahebali Bolandnazar 2
 • Jaber Panahandeh Yingjeh 1
1 Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In the production of fruit vegetables in the greenhouse, grafting on resistant rootstocks is one of the most important methods to deal with problems such as low root temperatures and soil diseases. In order to investigate the effect of commercial cucurbita rootstocks on qualitative and quantitative indices of three cultivars of greenhouse cucumber and three rootstocks with a factorial control based on a randomized complete block design under hydroponic conditions Done. In this experiment, in addition to evaluating root and scion compatibility, fruit quality indices including acidity, TSS, pH, EC and growth indices including leaf area, stem and leaf dry weight, stem length, yield, mineral uptake (nitrogen, phosphorus and Potassium) was examined in fruits, leaves and roots. The results showed that rootstocks caused an increase in fresh and dry weight of shoots, yield, leaf area, number of fruits and soluble solids. The graft reduced the length of the cucumbers and had no effect on the diameter. The highest percentages of fruit dry matter were 5.46% and 5.40%, respectively, for Shahin / Shintoza and Nogin / Shintoza. The highest soluble solids of fruit 4.41 were related to Shahin / Rootpower bonding compound. Transplantation increased the uptake of nitrogen, potassium and phosphorus nutrients. In general, grafting on these rootstocks had a positive effect on most traits and had no negative effect on the taste of greenhouse cucumbers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Shintoza
 • Rootpower
 • Cobalt
 • Fruit quality traits
 • Nutrient elements

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400
 • تاریخ دریافت: 06 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 27 اردیبهشت 1400
 • تاریخ پذیرش: 04 خرداد 1400