تأثیر پیوند روی– پایه‌های تجاری کدو بر رشد، عملکرد، جذب عناصر و کیفیت میوه چند رقم خیار گلخانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

در تولید سبزی‌های میوه‌ای در گلخانه، پیوند روی پایه‌های مقاوم یکی از مهمترین روش‌های مقابله با مشکلاتی مثل دمای پایین ریشه و بیماری‌های خاک‌زاد است. به‌منظور بررسی اثر پایه‌های تجاری کدو (شینتوزا، کبالت و روت‌پاور) روی شاخص‌های کیفی و کمی سه رقم خیار گلخانه‌ای (شاهین، ناگین و کاترینا) آزمایشی به‌صورت فاکتوریل (فاکتور اول شامل سه رقم خیار گلخانه‌ای و فاکتور دوم سه رقم پایه به همراه شاهد) بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار، تحت شرایط هیدروپونیک در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سال 1395 انجام شد. در این آزمایش علاوه بر بررسی سازگاری پایه و پیوندک، شاخص‌های کیفی میوه شامل اسیدیته، مواد جامد محلول، pH، نشت یونی و شاخص‌های رشد شامل سطح برگ، وزن خشک ساقه و برگ، طول ساقه، عملکرد، جذب عناصر معدنی (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) در میوه، برگ و ریشه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پایه‌های کدو سبب افزایش در وزن تر و خشک بخش هوایی، عملکرد، سطح برگ، تعداد میوه و مواد جامد محلول شد. پیوند سبب کاهش طول میوه خیارها شد و در قطر ساقه بی‌تأثیر بود. بالاترین درصد ماده خشک میوه 46/5 و 40/5 درصد به‌ترتیب مربوط به ترکیب پیوندی شاهین/ شینتوزا و ناگین/ شینتوزا بود. بالاترین مواد جامد محلول میوه 41/4 مربوط به ترکیب پیوندی شاهین/ روت‌ پاور بود. پیوند منجر به افزایش جذب عناصر غذایی نیتروژن، پتاسیم و فسفر شد. به‌طور کلی پیوند روی این پایه‌های در اکثر صفات دارای تأثیر مثبت بود و تأثیر منفی روی طعم و مزه خیارهای گلخانه‌ای نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Grafting on Several Commercial Cucurbit Rootstocks on Growth, Yield, Nutrient Uptake and Fruit Quality of Some Greenhouse Cucumber Cultivars

نویسندگان [English]

 • Asrin Mohamadpour 1
 • Sahebali Bolandnazar 2
 • Jaber Panahandeh Yingjeh 3
1 M.Sc. Student, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Associate Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction: In the production of fruit vegetables in the greenhouse, grafting on resistant rootstocks is one of the most important methods to deal with problems such as low root temperatures and soil diseases.
Materials and Methods: In order to evaluate the effect of commercial cucurbita rootstocks (Shintoza, Rootpower, Cobalt) on qualitative and quantitative three cultivars of greenhouse cucumber (Shahin, Nogin, Katrina), an experiment was carried out in a factorial completely randomized block design (The first factor consists of three cultivars of cucumber and the second factor consists of three base cultivars with the control (no grafting) under hydroponic with four replicates in the Agricultural Research Station, University of Tabriz in field Conditions at 2016. In this experiment, in addition to evaluating root and scion compatibility, fruit quality indices including acidity, TSS, pH, EC and growth indices including leaf area, stem and leaf dry weight, stem length, yield, mineral uptake (nitrogen, phosphorus and potassium) was examined in fruits, leaves and roots.
Results and Discussion: The results showed that rootstocks caused an increase in fresh and dry weight of shoots, yield, leaf area, number of fruits and soluble solids. The graft reduced the length of the cucumbers and had no effect on the diameter. The highest percentages of fruit dry matter were 5.46% and 5.40%, respectively, for Shahin/ Shintoza and Nogin/ Shintoza. The highest soluble solids of fruit 4.41 were related to Shahin/ Rootpower bonding compound. Transplantation increased the uptake of nitrogen, potassium and phosphorus nutrients.
Conclusion: In general, grafting on these rootstocks had a positive effect on most traits especially on fruit yield and had no negative effect on the taste of greenhouse cucumbers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cobalt
 • Fruit dry weight
 • Katrina
 • Nogin
 • Rootpower
 • Shahin
 • Shintoza
 • Baethgen, W. E. & Alley, M. M. (1989). A manual colorimetric procedure for measuring ammonium nitrogen in soil and plant kjeldahl digests. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 20, 961-969.
 • Bautista, A. S., Calatayud, A., Nebauer, S. G., Pascual, B., Maroto, J. V. & Lopez-Galarza, S. (2011). Effects of simple and double grafting melon plants on mineral absorption, photosynthesis, biomass and yield. Scientia Horticulturae, 130, 575-580.
 • Böhm, V., Kappel, N., Balazs, G. & Fekete, D. (2012). Using different potassium and magnesium treatments in watermelon production. Review on Agriculture and Rural Development, 1, 72-77.
 • Colla, G., Rouphael, Y., Cardarelli, M., Salerno, A. & Rea, E. (2010a). The effectiveness of grafting to improve alkalinity tolerance in watermelon. Environmental and Experimental Botany, 68, 283-291.
 • Colla, G., Rouphael, Y., Rea, E. & Cardarelli, M. (2012). Grafting cucumber plants enhance tolerance to sodium chloride and sulfate salinization. Scientia Horticulturae, 135, 177-185.
 • Colla, G., Suarez, C. M., Cardarelli, M. & Rouphael, Y. (2010b). Improving nitrogen use efficiency in melon by grafting. Scientia Horticulturae, 45, 559-565.
 • Davis, A. R., Perhins-Veazie, P., Sakata, Y., Lopez-Galarza, S., Maroto, J. V., Lee, Sang-Gyu., Huh, Yun-Chan., Sun, Zh., Miguel, A., King, S. R. (2008a). Cucurbit Grafting. Journal of Critical Reviews in Plant Sciences, 27, 50-74.
 • Davis, A.R., Perhins-Veazie, P., Sakata, Y., Maroto, J.V., Lee, S.G., Huh, Y.C. & Miguel, A. (2008b). Grafting effects on vegetable quality. Scientia Horticulturae, 43, 1670-1672.
 • (2020). Statistics at FAO. Available online: www.fao.org/statistics/en.
 • Hajali, E., Bolandnazar, S. A. & Panahande, J. (2018). Improvement of nutrient uptake, growth index and yield in two populations of East Azerbaijan cucumber by grafting rootstocks. Iranian Journal of Horticultural Science, 49(1), 135-148. (In Persian)
 • Huang, Y., Bie, Z. L., He, S. P., Hua, B., Zhen, A. & Liu, Z. X. (2010). Improving cucumber tolerance to major nutrients induced salinity by grafting onto Cucurbita ficifolia. Environmental and Experimental Botany, 69, 32-38.
 • Huang, Y., Li, J., Hua, B., Liu, Z., Fan, M. & Bie, Z. (2013). Grafting onto different rootstocks as a means to improve watermelon tolerance to low potassium stress. Scientia Horticulturae, 149, 80-85.
 • Jang, K. U. (1992). Utilization of sap and fruit juice of Luffa cylindrica L. Res. Rept. Korean Ginseng and Tobacco Institute, Taejon, South Korea: 116.
 • Lamrani, Z., Belakbir, A., Ruiz, JM., Ragala, L., Lopez‐Cantarero, I. & Romero, L. (1996). Influence of nitrogen, phosphorus, and potassium on pigment concentration in cucumber leaves. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 27, 1001-1012.
 • Lee, J. M. (1994). Cultivation of grafted vegetables I. Current status, grafting methods, and benefits. Horticlutural Science, 29, 235-239.
 • Lee, M. & Oda, J. (2003). Grafting of herbaceous vegetable and ornamental crops. Horticlutural Reviwe, 28, 61-124.
 • Martinez-Ballesta, M. C., Alcaraz-Lopez, C., Muries, B., Mota-Cadenas, C. & Carvajal, M. (2010). Physiological aspects of rootstock–scion interactions. Scientia Horticulturae, 127, 112-118.
 • Muramatsu, (1981). Problems on vegetable grafting. Shisetu Engei, 10, 48-53.
 • Oda, M., Tsuji, K. & Sasaki, H. (1993). Effect of Hypocotyl Morphology on Survival Rate and Growth of Cucumber Seedlings Grafted on Cucurbita Japan Agricultural Research Quarterly, 26, 259-259.
 • Olsen, S. R. & Sommers, L. E. (1982). Phosphorus in AL Page, (Ed). Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and Microbiological Properties. Agronomy Mongraphs, 9.
 • Proietti, S., Rouphael, Y., Colla, G., Cardarelli, M., Agazio, M. D., Zacchini, M., Rea, E., Moscatello, S. & Battistelli, A. (2008). Fruit quality of mini‐watermelon as affected by grafting and irrigation regimes. Journal of the Science of Food and Agriculture, 88, 1107-1114.
 • Rouphael, Y., Cardarelli, M., Rea, E. & Colla, G. (2012). Improving melon and cucumber photosynthetic activity, mineral composition, and growth performance under salinity stress by grafting onto Cucurbita hybrid rootstocks. Photosynthetica, 50, 180-188.
 • Rouphael, Y., Cardarelli, M., Colla, G. & Rea, E. (2008). Yield, mineral composition, water relations, and water use efficiency of grafted mini-watermelon plants under deficit irrigation. Horticulturae Science, 43, 730-736.
 • Rouphael, Y., Schwarz, D., Krumbein, A. & Colla, G. (2010). Impact of grafting on product quality of fruit vegetables. Scientia Horticulturae, 127, 172-179.
 • Satoh, S. (1996). Inhibition of flowering of cucumber grafted on rooted squash stock. Physiologia Plantarum, 97, 440-444.
 • Savvas, D., Colla, G., Rouphael, Y. & Schwarz, D. (2010). Amelioration of heavy metal and nutrient stress in fruit vegetables by grafting. Scientia Horticulturae, 127, 156-161.
 • Traka-Mavrona, E., Koutsika-Sotiriou, M. & Pritsa, T. (2000). Response of squash (Cucurbita) as rootstock for melon (Cucumis melo L.). Scientia Horticulturae, 83, 353-362.
 • Turhan, A., Ozmen, N., Kuscu, H., Serbeci, M. S. & Seniz, V. (2012). Influence of rootstocks on yield and fruit characteristics and quality of watermelon. Horticulture, Environment, and Biotechnology, 53, 336-341.
 • Venema, J. H., Dijk, B. E., Bax, J. M., van Hasselt, P. R. & Elzenga, J. T.M. (2008). Grafting tomato (Solanum lycopersicum) onto the rootstock of a high-altitude accession of Solanum habrochaites improves suboptimal-temperature tolerance. Environmental and Experimental Botany, 63, 359-367.
 • Waling, I., Vark, W. V., G Houba, G. & Van der Lee, J. J. (1989). Soil and plant analysis, a series of syllabi: Part 7. Plant Analysis ProceduresWageningen Agriculture University.
 • Yetışır, H., Sari, N. & Yücel, S. (2003). Rootstock resistance to Fusarium wilt and effect on watermelon fruit yield and quality. Phytoparasitica, 31, 163-169.
 • Yetisir, H. & Erhan, A. (2013). Rootstocks effect on plant nutrition concentration in different organ of grafted watermelon.
 • Zhou, Y., Huang, L., Zhang, Y., Shi, K., Yu, J. & Nogués, S. (2007). Chill-induced decrease in capacity of RuBP carboxylation and associated H2O2 accumulation in cucumber leaves are alleviated by grafting onto figleaf gourd. Annals of Botany, 100, 839-848.
 • Zhou, Y., Zhou, J. Huang, L., Ding, X., Shi, K. & Yu, J. (2009). Grafting of Cucumis sativus onto Cucurbita ficifolia leads to improved plant growth, increased light utilization and reduced accumulation of reactive oxygen species in chilled plants. Journal of Plant Research 122, 529-540.‏