ارزیابی اثر تغییر فاصله کاشت روی ردیف بر رشد و عملکرد ارقام متفاوت خیار گلخانه‌ای (Cucumis sativus L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زراعت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه زراعت، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 دانشیار گروه زراعت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/iuvs.2021.527625.1154

چکیده

به‌منظور ارزیابی اثر تغییر فاصله کاشت روی ردیف بر رشد و عملکرد ارقام متفاوت خیار گلخانه‌ای آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال 1397 و 1398 در شهرستان پاکدشت، انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل فاصله بوته‌ها روی ردیف در سه سطح (37، 42 و 47 سانتی‌متر) و پنج رقم خیار گلخانه‌ایی (ویولا، یازان، کادیر، ساتورن و یکتا)، بود. از ارقام موردمطالعه رقم ویولا و یازان جزء ارقام پرگل، رقم کادیر متوسط گل (بیش از سه گل در هر بند)، رقم یکتا کم‌گل (بین یک تا دو گل در هر بند) و رقم ساتورن تک‌گل، می‌باشند. نتایج نشان داد همه صفات به‌جز سفتی میوه و تعداد گره ساقه، تحت تأثیر برهمکنش فاصله بوته × رقم قرار گرفتند. با کاهش فاصله بوته‌ها از 47 به 37 سانتی‌متر، وزن متوسط میوه 8/34-4/11درصد و وزن زیست‌توده کل در واحد سطح 5/41-‌92/7 درصد، در همه ارقام مورد مطالعه افزایش یافت. در هر دو سال بیشترین تعداد میوه در رقم ساتورن از فاصله 47 سانتی‌متر و در سایر ارقام از فاصله 42 سانتی‌متر و بیشترین عملکرد رقم ساتورن در 47 سانتی‌متر (38/217 تن در هکتار) و در سایر ارقام در فاصله 42 سانتی‌متر تولید شد (میانگین عملکرد ارقام ویولا، کادیر، یکتا و یازان به‌ترتیب 03/270، 31/252، 83/238 و 03/216 تن در هکتار بود)؛ بنابراین بر اساس نتایج به‌دست آمده برای رقم تک‌گل مثل ساتورن فاصله روی ردیف 47 سانتی‌متر، ولی برای ارقام چند گل فاصله روی ردیف 42 سانتی‌متر، برای حصول بیشترین عملکرد خیار در گلخانه توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the effect of changing planting distance on row on growth and yield of different cultivars of greenhouse cucumber (Cucumis sativus L.)

نویسندگان [English]

  • Bardia Bayat 1
  • mohammad hossein ansari 2
  • Marjan Diyanat 3
  • Ali Mohammadi ‎Torkashvand 3
1 Ph.D student, Department of Agronomy, ‎Science and Research Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran
2 Department of Agronomy, Rasht Branch, Islamic Azad ‎university, Rasht, Iran
3 Department of Agricultural science, Science and Research ‎Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of plant spacing in the rows on the growth and yield of cucumber cultivars, a factorial experiment was conducted baesd on a randomized complete block design with three replications in 2018 and 2019 in Pakdasht city. The treatments included plant spacing (37, 42 and 47 cm) and five cultivars of greenhouse cucumber (Viola, Yazan, Kadir, Saturn, and Yekta). The Viola and Yazan are multiple-flowers cultivars, Kadir is medium-flowers cultivar (more than four flowers per node), Yekta is few-flowers cultivar (between two to three flowers per node) and Saturn is single-flower cultivar. The results showed that all traits except fruit hardness and number of stem nodes were affected by cultivar × plant distance interaction. By reducing the distance between plants from 47 to 37 cm, the average fruit weight increased by 11.4-34.8% and the total biomass weight per m-2 increased in all of the cultivars. In both years, the highest number of fruits was obtained in Saturn cultivar from a distance of 47 cm and in other cultivars from a distance of 42 cm. Also, the maximum yield of Saturn cultivar was obtained from 47 cm (217.38 t ha-1) and in other cultivars at a distance of 42 cm was produced (the average yield of Viola, Kadir, Yekta and Yazan cultivars was 270.03, 252.31, 238.83 and 216.03 t ha-1, respectively). Therefore, based on the results obtained, for single flower cultivars such as Saturn, the distance on the row is 47 cm,

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Fruit hardness "
  • "Number of flowers"
  • "Plant density "
  • "Single plant yield"