اثر کاربرد محلول‌پاشی قبل از برداشت با اسید سالیسیلیک روی آسیب سرمازدگی میوه خیار در طول دوره انبارمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز دانشکده کشاورزی

2 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران.

10.22034/iuvs.2021.530193.1160

چکیده

این مطالعه به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه‌ی شخصی واقع در شهرستان مرند در سال 1396 مورد بررسی قرار گرفت. فاکتورهای آزمایش شامل غلظت‌های مختلف اسید سالیسیلیک (25/0، 5/0 و 1 میلی‌مولار) و آب مقطر در روزهای انبارمانی (صفر، 6 و 12 روز) بر روی خیار گلخانه‌ای رقم ناگین بر روی صفات کاهش وزن میوه، میزان مواد جامد محلول، میزان کلروفیل فلورسنس، نشت یونی، میزان صدمات سرمازدگی، انجام شد. صفات قبل از انبارمانی، مابین انبارمانی و پس از آن مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفتند، به‌منظور بررسی اثرات انبارمانی میوه‌ها به سردخانه منتقل شدند و پس از 12 روز انبارمانی با مقایسه میوه گیاهان تیمار شده با میوه شاهد، اثرات محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک قبل از برداشت روی خیار در معرض سرمازدگی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سطوح مختلف سالیسیلیک اسید بر روی کاهش وزن میوه مؤثر بوده است و بیشترین کاهش وزن میوه (64/6 درصد) در تیمار استفاده از آب مقطر و بیشترین مواد جامد محلول (25/3 بریکس) در مابین انبارمانی در تیمار 25/0 میلی‌مولار و کمترین (38/1 بریکس) در تیمار 5/0 میلی‌مولار سالیسیلیک اسید، بیشترین میزان کلروفیل فلورسنس (25/3) در مابین انبارمانی در تیمار شاهد و آب مقطر و کمترین (4/1) در تیمار 5/0 میلی‌مولار سالیسیلیک اسید مشاهده گردید. نتایج نشان داد که پیش تیمار با سالیسیلیک اسید در غلظت 5/0 میلی مولار می‌تواند به‌صورت تجارتی برای بهبود پارامترهای وزن و عملکرد، رشد و محافظت از تنش‌ها مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Foliar Application of Salicylic Acid on the Chilling Injury of Cucumber Fruit During the Storage

نویسندگان [English]

  • mir amir hosseini 1
  • Rahim Naghshbandi 2
  • Fariborz Zaareh Nahandi 3
1 u tabriz
2 Assistant Professor.Faculty of Agriculture.Tabriz university.Tabriz.Iran
3 Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

This study is a factorial experiment in a completely randomized design in three replications in private greenhouse located in Marand city In mid-August 2017. The factors of this experiment was the different concentrations of salicylic acid (0, 0.25, 0.5 and 1 mM) and distilled water during (0,6,12) days of storage on greenhouse cucumber of Nagin variety were studied on fruit weight loss, total soluble solids(TSS), amount of fluorescence chlorophyll, ion leakage, rate of frost damage. Traits were evaluated before, between and after storage. In order to investigate the effects of storage of fruits, they were transferred to the refrigerator, and after 12 days of storage with comparison of the fruits of treated plants with control fruit, Effects of pre-harvest salicylic acid foliar application on Cucumbers were evaluated for exposure to frost. The results showed that different salicylic acid levels were effective in reducing fruit weight, and the highest weight loss (6.64%) was observed in distilled water treatment. The most soluble solids (3.25 Brix) were stored in the middle of storage (0.25 mM) and the lowest TSS (1.38 Brix) was observed before storage in 0.5 mM SA. The highest levels of chlorophyll fluorescence (3.25) was observed in middle of the storage (0.25mM) and the lowest (1.4) in pre storage (0.5 mM). The results showed that pretreatment with salicylic acid at a concentration of 0.5 mM can be commercially effective to improve the parameters of weight and performance, growth and protection from stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chilling stress
  • Greenhouse Cucumber
  • Postharvest
  • Salicylic acid

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1400
  • تاریخ دریافت: 23 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 26 خرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 18 مرداد 1400