اثر سطوح مختلف شوری، نیتروژن و رقابت علف‌هرزTorilis arvensis بر ویژگی‌های رشدی و عملکرد برگ گشنیز (Coriandrum sativum)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی تولید دانشگاه رازی

2 استادیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.22034/iuvs.2021.526940.1153

چکیده

به‌منظور بررسی اثر شوری و نیتروژن بر رقابت میان گشنیز و علف‌هرز Torilis arvensis، آزمایشی فاکتوریل با سه فاکتور رقابت (عدم حضور و حضور Torilis arvensis)، کود نیتروژن (صفر، 30، 60 و 90 کیلوگرم در هکتار) تنش شوری (صفر، 50، 75 و 100 میلی‌مول کلرید سدیم) در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی در سال 1396 انجام شد. نیتروژن و تنش شوری تأثیر معنی‌داری بر خصوصیات رشدی گشنیز داشتند. با افزایش سطح شوری، ارتفاع بوته، تعداد برگ، وزن تر و خشک گیاه و برگ، عملکرد و سطح برگ کاهش یافت، اما نیتروژن تأثیر مثبتی بر خواص مورفولوژیکی مورد مطالعه داشت. اثر متقابل بین شوری و نیتروژن نشان داد که در هر چهار سطح نیتروژن با افزایش غلظت شوری ویژگی‌های رشد گشنیز کاهش یافته است. به‌طوری‌که بیشترین میزان ارتفاع گیاه (73/36 سانتی‌متر)، وزن تر (56/21 گرم) و خشک (28/2 گرم) گیاه و وزن خشک (71/1 گرم) برگ در تیمار صفر میلی‌مول کلرید سدیم همراه با سطوح 60 و 90 کیلوگرم در هکتار نیتروژن مشاهده شد. بیشترین تعداد برگ (99/13) در تیمار صفر شوری همراه با 60 کیلوگرم در هکتار نیتروژن بود. حضور علف‌هرز منجر به کاهش تعداد برگ گشنیز شد. نیتروژن و شوری بر خصوصیات رشد گشنیز تأثیرگذار بودند که می‌تواند بر رقابت بین گشنیز و Torilis arvensis مؤثر باشد. طبق نتایج به‌دست آمده 90 کیلوگرم نیتروژن در هکتار می‌تواند اثرات منفی تنش شوری بر رشد گیاه گشنیز را کاهش دهد و در نهایت سبب بهبود ویژگی‌های مرفولوژیکی گشنیز شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Levels of Salinity, Nitrogen and Torilis arvensis Competition on Growth Characteristics and Leaf Yield of Coriander (Coriandrum sativum)

نویسندگان [English]

  • Rezvan Payamani 1
  • Masoomeh amerian 2
1 razi university
2 Assistant Professor, Department of Production Engineering and Plant Genetics, Faculty of Science and Agricultural Engineering, Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

In order to study the effect of salinity and nitrogen on the competition between coriander and Torilis arvensis, a factorial experiment with three factors of competition (The absence and the presence of Torilis arvensis), nitrogen fertilizer (0, 30, 60 and 90 kg Ha-1) salinity stress (0, 50, 75 and 100 mM NaCl) was carried out in a completely randomized design with three replications in the research greenhouse of Faculty of Agriculture, Razi University in 2018. Nitrogen and salinity affected on coriander growth characteristics. With the increasing salinity level, plant height, leaf number, fresh and dry weight of plant and leaf, yield and leaf area decreased. But nitrogen had a positive effect on morphological characteristics studied. The interaction between salinity and nitrogen showed that in all three levels of salinity with increasing nitrogen concentration increased coriander growth characteristics. So that the highest plant height, fresh and dry weight of the plant and leaf dry weight were observed in treatment 0 mM NaCl with 60 and 90 kg Ha-1 nitrogen levels. The highest number of leaf (13.99) was in treatment 0 mM NaCl with 60 kg Ha-1 nitrogen. Under salinity stress conditions, application of nitrogen 90 kg Ha-1 could reduce the negative effects of salinity stress by increasing growth and finally improving the morphological characteristics of the plant, which can affect the competition between coriander and Torilis arvensis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apiaceae
  • Yeild
  • Stress and Urea Fertilizer