تاثیر کود نانو بر عملکرد کمی و کیفی بامیه (Abelmoschus esculentus L.) در شرایط تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زراعت، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان، ایران

2 دانشیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، مرکز زاهدان، ایران

3 استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، مرکز زاهدان، ایران

10.22034/iuvs.2021.524678.1146

چکیده

پزوهش حاضر به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل تنش خشکی در سه سطح آبیاری در رطوبت ظرفیت زراعی خاک، آبیاری در 80 درصد ظرفیت زراعی و آبیاری در 60 درصد ظرفیت زراعی به عنوان فاکتور اصلی؛ و مصرف کود نانو کلات آهن در چهار سطح 0، 5/3، 7 و 10 کیلوگرم در هکتار به عنوان فاکتور فرعی بود. نتایج آزمایش نشان داد که آبیاری در رطوبت ظرفیت زراعی خاک و مصرف 10 کیلوگرم در هکتار منجر به حصول بالاترین مقادیر صفات ارتفاع بوته، تعداد میوه در بوته، عملکرد میوه تازه و خشک، عملکرد بیولوژیک، و عملکرد موسیلاژ و روغن بامیه شد. البته برای صفات فوق تفاوت آماری معنی داری بین تیمار 10 و 7 کیلوگرم در هکتار کود مشاهده نشد. همچنین در شرایط تنش (رطوبت 80 و 60 درصد ظرفیت زراعی خاک) مصرف کودهای نانو در مقایسه با عدم مصرف کود منجر به تعدیل کنندگی اثرات تنش بر روی صفات مذکور گردید بطوریکه تنها برای عملکرد میوه تازه مصرف 10 کیلوگرم در هکتار کود سبب افزایش 05/20 درصدی عملکرد در مقایسه با عدم مصرف کود در شرایط رطوبت 80 درصد ظرفیت زراعی خاک شد. و این مقدار برای رطوبت در 60 درصد ظرفیت زراعی خاک 29/19 درصد بود. همچنین در تحقیق حاضر مشاهده شد بیشترین درصد موسیلاژ میوه از تیمار رطوبت در 60 درصد ظرفیت زراعی و بیشترین درصد روغن میوه نیز از تیمار آبیاری در رطوبت ظرفیت زراعی خاک بدست آمد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of nano fertilizer on quantity and quality yield of okra (Abelmoschus esculentus L.) in condition of drought stress

نویسندگان [English]

  • Abdolbasir Kobdani 1
  • Issa Piri 2
  • Abolfazl Tavassoli 3
1 M.Sc. Graduate of Agronomy, Department of Agriculture, Payame Noor University, Zahedan center, Iran
2 4- Associate Professor, Department of Agriculture, Payame Noor University, Zahedan center, Iran
3 3- Assistant Professor, Department of Agriculture, Payame Noor University, Zahedan center, Iran
چکیده [English]

The present study was carried out in the form of split plots in a RCBD with three replications. Experimental treatments include drought stress at three levels of irrigation at moisture of field capacity, irrigation at 80% of field capacity and irrigation at 60% of field capacity as the main factor; And application of iron nano-chelate fertilizer at four levels of 0, 3.5, 7 and 10 kg.ha-1 as a sub-factor. The results showed that irrigation at field capacity and consumption of 10 kg.ha-1 resulted in the highest amounts of plant height, number of fruits per plant, fresh and dry fruit yield, biological yield, and mucilage and okra oil yield., no statistically significant difference was observed between the 10 and 7 kg.ha-1 fertilizer for the above traits., in stress conditions (moisture 80 and 60% of field capacity), the use of nano-fertilizers in comparison with the non-use of fertilizers led to the moderation of the effects of stress on the mentioned traits. So that only for the yield of fresh fruit, in treatment of moisture 80% of soil field capacity consuming 10 kg per hectare of fertilizer caused a 20.05% increase in yield compared to not using fertilizer. And this amount was 19.29% for moisture in 60% of soil field capacity. Also in the present study it was observed that the highest percentage of fruit mucilage was obtained from moisture treatment in 60% of field capacity and the highest percentage of fruit oil was obtained from irrigation treatment in soil field capacity moisture

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iron
  • Stress
  • Vegetable
  • Yield
  • Mucilage